Ε104.16 Ανάπλαση αστικού χώρου σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού

Τίτλος: Ανάπλαση αστικού χώρου σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού
Υπότιτλος:Το παράδειγμα των πλατειών Φιλοπάππου και Ελπίδος στα Άνω Πετράλωνα
Φοιτήτρια: Καραγιάννη Αναστασία
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουβαδάκης Ιωάννης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Ημερομηνία παρουσίασης: 15 Ιουλίου 2016

Οι σύγχρονες αστικές μεγαδομές υφίστανται μικροκλιματική υποβάθμιση, στα πλαίσια της συνολικής κλιματικής αλλαγής που επιφέρουν οι αλόγιστες ανθρώπινες δραστηριότητες. Το ζήτημα του κορεσμού στην επέκταση των πόλεων και οι πολεοδομικοί περιορισμοί που προκύπτουν ως εκ τούτου, προβάλλουν τις αναπλάσεις εντός του αστικού ιστού ως μοναδική διέξοδο προς μια πόλη βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον. Η ταυτόχρονη απαξίωση του δημόσιου βίου στη σύγχρονη πόλη είναι έκδηλη στην εγκατάλειψη των δημόσιων ελεύθερων χώρων της. Την απάντηση δίνουν οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της αειφορίας, που προτείνουν οργανικές παρεμβάσεις ήπιας μορφής, πλην όμως κατάλληλα δικτυωμένες εντός του αστικού ιστού, ώστε να αναδειχθεί ο δημόσιος χώρος της πόλης, επιτελώντας ρόλο κοινωνικό και οικολογικό. Από αυτήν τη συνθήκη αφορμάται η παρούσα διπλωματική εργασία, που σκοπό έχει την ανάδειξη του ρόλου των δημόσιων χώρων στη σύγχρονη πόλη, εστιάζοντας στην κοινωνική τους διάσταση, τη συνθετική τους υπόσταση και τη συμβολή τους στο αστικό μικροκλίμα. Στην κατεύθυνση αυτή, της βιοκλιματικής αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, αποδεικνύεται εξαιρετικά ωφέλιμη η χρήση υπολογιστικών πακέτων ρευστομηχανικής, που παρέχουν τη δυνατότητα προσομοίωσης του αστικού μικροκλίματος, ώστε εξάγονται πολύτιμα στοιχεία και συμπεράσματα. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι το ENVI-met V3.1, η αξιοπιστία του οποίου αξιολογείται μέσω συγκρίσεων με επί τόπου μετρήσεις. Αλληλουχία προσομοιώσεων επιτρέπει διερεύνηση της επίδρασης των μέτρων που προτείνει ο βιοκλιματικός σχεδιασμός για τη βελτίωση του μικροκλίματος στην περιοχή μελέτης, ενώ συνδυασμός των συμπερασμάτων αυτών με τις επιδιώξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, οδηγεί στη σύσταση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπλασης για τις δύο πλατείες.