Ε119.16 MIND THE GAP: Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση: Η περίπτωση των δημόσιων αρχιτεκτονικών έργων

Τίτλος: MIND THE GAP
Υπότιτλος: Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση: Η περίπτωση των δημόσιων αρχιτεκτονικών έργων
Φοιτήτρια: Σπηλιωτοπούλου Αθηνά
Επιβέπουσα καθηγήτρια: Πετρίδου Βασιλική
Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πάτρα, Ιούνιος 2016

[…] για μια επαναδιαπραγμάτευση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας και για μια ανασκόπηση του σχετίζεσθαι της αρχιτεκτονικής, με τη ζωή και την κοινωνία εντός της οποίας συντίθεται και υλοποιείται […]

Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται το ζήτημα της διαφοροποίησης που εντοπίζεται μεταξύ της σχεδιασμένης και της υλοποιημένης δημόσιας αρχιτεκτονικής, χρησιμοποιώντας μεθοδολογικά, ως βάση, τις έννοιες του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της διαχείρισης υλοποίησης αρχιτεκτονικών έργων.  Η ανίχνευση των στοιχείων που προκαλούν τη διαφοροποίηση μεταξύ της σχεδιασμένης και της υλοποιημένης αρχιτεκτονικής, συγκροτούν το κύριο ερευνητικό πεδίο. Η ανάλυση δανείζεται έννοιες από τα επιστημονικά πεδία της Αρχιτεκτονικής, αλλά και της Οικονομικής επιστήμης με έμφαση στο εξειδικευμένο πεδίο της Διοίκησης έργου, επιχειρώντας τη βέλτιστη τεκμηρίωση των συμπερασμάτων του κύριου ερευνητικού ερωτήματος. Αποσυνθέτοντας τις ριζικές εκφάνσεις και έννοιες των διαφορετικών επιστημονικών πεδίων αποσκοπεί στην βέλτιστη κατανόηση του ζητήματος της διαφοροποίησης που εντοπίζεται μεταξύ της σχεδιασμένης και της υλοποιημένης, δημόσιας αρχιτεκτονικής. Η έρευνα διενεργείται με όρους αρχιτεκτονικούς και έννοιες της διαχείρισης έργου, ενώ τα συμπεράσματα της έρευνας εφαρμόζονται στην αρχιτεκτονική.

Αναφερόμενοι στη συγκρότηση του περιεχομένου της παρούσας έρευνας, στο ερευνητικό πεδίο δεν εμπεριέχεται μόνο το τελικό συνθετικό αποτέλεσμα που προκύπτει ως απόληξη μιας θεμελιώδους ανάλυσης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της διαχείρισης υλοποίησης των αρχιτεκτονικών έργων, αλλά κυρίως επιδιώκεται η διερεύνηση των επιμέρους σταδίων της πορείας που συνθέτουν την τελική παραγωγή της ολότητας του αρχιτεκτονικού έργου και συγκροτούν τις αιτίες των υλοποιημένων διαφοροποιήσεων. Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η κατανόηση των διαφορετικών και ετερογενών αιτιών που οδηγούν τα αρχιτεκτονικά έργα, δημόσιου χαρακτήρα, να υλοποιούνται με σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον τρόπο που αρχικά  σχεδιάστηκαν.

Σκοπός της έρευνας αποτελεί η ανίχνευση και περιγραφή των «κοινών ζητημάτων» που απαντώνται στα υλοποιημένα δημόσια έργα, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την φύση τους και την προέλευσή τους. Δεν αποτελεί αυτοσκοπός της μελέτης η απόδοση απόλυτων απαντήσεων,  καθώς αναγνωρίζεται η ετερογένεια και η συνθετότητα της φύσης των προβλημάτων που προκύπτουν σε κάθε ένα ξεχωριστό αρχιτεκτονικό έργο, αλλά επιδιώκεται η διενέργεια μιας ολοκληρωμένης έρευνας που συγκροτεί τη βάση για την απόδοση μελλοντικών απαντήσεων.

Η έρευνα επιχειρεί να συμβάλλει στη εκκίνηση μιας συνολικής διαλεκτικής περί των δημοσίων υλοποιημένων έργων, η οποία όφειλε ήδη να αποτελεί κεντρικό ζήτημα στην αρχιτεκτονική συζήτηση, καθώς συγκροτεί ένα σημαντικό μέρος του κτισμένου περιβάλλοντός μας. Ειδικότερα, επιθυμεί να συναινέσει στην ανάπτυξη μιας κριτικής συζήτησης που αφορά τα δημόσια έργα στη Ελλάδα και τον βαθμό στον οποίο τα δημόσια αρχιτεκτονικά έργα όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταφέρει να αποδώσουν στο κοινωνικό περιβάλλον τις συνθετικές ποιότητες που προδιαγράφηκαν από τον αρχιτέκτονα.