Ε131.17 Windows in Crisis

Τίτλος: Windows in Crisis
Φοιτήτρια: Νάνσυ Κάτρη | Nancy Katri
Επιβλέποντες καθηγητές | Supervisors:  Max Bruinsma, Füsun Türetken Marta Roy Torrecilla
Πανεπιστήμιο Ρότερνταμ, miard | master interior architecture: research & design piet zwart institute | willem de kooning academy rotterdam university

Η Αθήνα όπως βιώνεται σήμερα είναι μια πόλη σε κατάσταση κρίσης. Η συνεχιζόμενη οικονομική και ανθρωπιστική κρίση που άρχισε το 2009, θέτει την Αθήνα μια μητρόπολη παράδειγμα και μια περίπτωση της σημερινής παγκόσμιας πραγματικότητας. Η πτυχιακή εργασίας ‘Windows in Crisis’ εξετάζει την μεταμόρφωση του Αθηναϊκού αστικού τοπίου ως ένα μοντέλο τοπογραφίας ‘οικονομικού πολέμου’ όπου η κρίση και η καθημερινότητα μπλέκονται η μια με την άλλη. Εστιάζει στο ‘ισόγειο’ επίπεδο της πόλης και στον μεγάλο αριθμό κλειστών και εγκαταλελειμμένων βιτρινών, βλέποντάς τα ως τους αντιπροσώπους της κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, το τοπίο της οδού Σταδίου στο κέντρο της πόλης, μέσα από μια συνεχή φωτογραφική ματιά, τοποθετείται ως μια περίπτωση μελέτης. Τα μέσα της οπτικής απεικόνισης δημιουργούν ένα διαφορετικό είδος χαρτογραφίας της πόλης, κοινωνικής μελέτης και λεπτομερής σάρωσης της αστικής πρόσοψης ως σύνολο. Λειτουργεί σαν ένα πεδίο έρευνας των οικονομικών συνθηκών αλλά και της εικόνας της μεταβολής της οδού από έναν κυρίως εμπορικό σε ένα σημείο εξασθένισης. Ένα παράδειγμα, παρά για μια μεμονωμένη περίπτωση, τοποθετείται ως ένα ανοιχτό πρότυπο για περαιτέρω εικασίες και δράσεις. Το πρότυπο της Σταδίου παρουσιάζεται μέσα από ένα φιλμ και λειτουργεί ως μια πρόκληση για την μνήμη, την δράση και πιθανόν ως εργαλείο και υλικό για αυτό που πρόκειται να συμβεί.

The city of Athens as we experience it today is a city in state of emergency. The ongoing economic and humanitarian crisis that started in 2009 sets Athens a paradigmatic metropolis and a case study of today’s reality. The master thesis ‘Windows in crisis’ explores the transformation of the Athenian urban landscape as a model of a topography of economical war where crisis and everyday life intertwine. The focus is set on the city’s ground floor and the great amount of the closed and unused shop windows seen as the representatives of the crisis. More particularly, the streetscape of Stadiou Street, in the very center of the city, through a continuous photographic view is taken as a case study. The tools of image making create a different kind of cartography, a social study and a detailed scanning of the urban façade as a whole. It functions as a field for research of both the economic conditions and the visual interpretation of its shift from a commercial spot to a place of decline. A paradigmatic example, rather than a unique case, it is seen here as an open template for further speculations. The Greek crisis is an example of a bigger crisis. The template of Stadiou is presented through a film and works as a challenge for memory, activation and possibly both the tool and the material for what is about to happen.

Links για βίντεο:
https://vimeo.com/223201795
https://vimeo.com/223203937