Ε138.17 | Αποβιομηχάνιση. Αστικά Κενά και Σενάρια Διαχείρισης


Τίτλος: Αποβιομηχάνιση. Αστικά Κενά και Σενάρια Διαχείρισης
Φοιτητής: Νικολόπουλος Αθανάσιος
Επιβλέπων Καθηγητής: Κουφόπουλος Πέτρος
Σχολή: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών | Νοέμβριος 2017


Περίληψη
Η διαδικασία της εκβιομηχάνισης, από συστάσεως του νέου ελληνικού κράτους, ακολουθούσε πάντοτε με καθυστέρηση τις διεθνείς εξελίξεις στο βιομηχανικό κλάδο και σε μικρότερο βαθμό εντάσεως. Η αποβιομηχάνιση, που επήλθε κυρίως τη δεκαετία του 1980, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την οικονομία, αλλά επέφερε και ορισμένα αρνητικά φαινόμενα στον αστικό ιστό των βιομηχανικών πόλεων.

Η διακοπή της λειτουργίας πλήθους βιομηχανικών συγκροτημάτων προκάλεσε τη διαμόρφωση μεγάλων τμημάτων αστικού χώρου, κενών προγράμματος, οι οποίοι σταδιακά υποβαθμίστηκαν συμβάλλοντας στην διαμόρφωση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων στις εν λόγω περιοχές. Η εμφάνιση του φαινομένου των αστικών κενών ή Brownfields αποτελεί ένα ζήτημα προβληματισμού των εθνικών κυβερνήσεων και φορέων ή οργανισμών με αντικείμενο τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αποκατάσταση. Πλήθος παραδειγμάτων συναντώνται τόσο σε παγκόσμια όσο και σε τοπική κλίμακα.

Η ύπαρξη των εν λόγω εκτάσεων εγείρει την αναγκαιότητα πρωτοβουλιών για την σύσταση προγραμμάτων ανάπλασης και εξυγίανσης. Μέσω της  εφαρμογής των κατάλληλων ενεργειών δύναται να επέλθει οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ισότητα και περιβαλλοντική εξυγίανση στις περιοχές υποβάθμισης. Βέβαια, δεν είναι αμελητέα τα εμπόδια και οι δυσκολίες, που εγείρονται κατά τις διαδικασίες επανάχρησης, ωστόσο με την θέσπιση κινήτρων σε νομοθετικό, οικονομικό και πολεοδομικό επίπεδο η άρση των εν λόγω εμποδίων και η προσέγγιση υποψήφιων επενδυτών καθίσταται δυνατή.

Τα προγράμματα ανάπλασης μεγάλης κλίμακας πρώην βιομηχανικών εκτάσεων τίθενται στο προσκήνιο τις τελευταίες δεκαετίες στο διεθνές στερέωμα. Ποικίλες πρακτικές και σενάρια έχουν εφαρμοσθεί σε πρότερα βιομηχανικές περιοχές με εξαιρετικά αποτελέσματα για τον αστικό χώρο και την κοινωνία. Υπάρχει πλήθος περιπτώσεων ικανών να αποτελέσουν οδηγό για ανάλογες περιπτώσεις στην ελληνική επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα των Brownfields αποτελεί ένα σύγχρονο ζήτημα, που απαιτεί λύση.


Abstract
The process of industrialization, from the establishment of the new Greek state, followed with delay the international developments in the industrial sector and to a lesser extent. The deindustrialization, which occurred in the 1980s, had a large impact on the economy, but it also brought about some negative effects on the urban fabric of industrial cities.

The shutdown of a wide number of industrial complexes led to the formation of large sections of urban empty space, which were gradually downgraded, contributing to the development of economic, social and environmental problems in these areas. The crucial phenomenon of urban voids or brownfields is a matter of concern for national governments and agencies or organizations on urban planning and environmental rehabilitation. Numerous examples come together both globally and locally.

The existence of such areas raises the need for the establishment of regeneration and rehabilitation programs. Appropriate actions can bring about economic growth, social equity and environmental rehabilitation in areas of degradation. Of course, the obstacles and difficulties that arise during re-use procedures are not negligible, but by introducing incentives at a legislative, economic and urban level, the removal of these barriers and the access to prospective investors becomes possible.

Large-scale redevelopment programs of former industrial sites have been brought to the forefront in the international stature in recent decades. Various practices and scenarios have been implemented in industrial areas with excellent results for urban space and society. There are many occasions that can be operated as a guide for similar cases in the Greek territory. In any case, the matter of Brownfields is a modern issue that requires a solution.