Ε103.20 | ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ και ΤΟΠΙΟ: Η αλλαγή από την προσέγγιση του J.J. GIBSON σε σχέση με τις καθιερωμένες θεωρίες


Ερευνητική εργασία: ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ και ΤΟΠΙΟ: Η αλλαγή από την προσέγγιση του J.J. GIBSON  σε σχέση με τις καθιερωμένες θεωρίες 
Φοιτήτρια: Κ. Σεφερλή-Φραντζή 
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Π. Καραμανέα 
Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Πολυτεχνείο Κρήτης, 2020 
Περίληψη
Στην ερευνητική εργασία με θέμα "ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ και ΤΟΠΙΟ: Η αλλαγή από την προσέγγιση του J.J. GIBSON  σε σχέση με τις καθιερωμένες θεωρίες", αναλύεται η οικολογική προσέγγιση στην οπτική αντίληψη, του J.J.Gibson, θεωρητικού της αντίληψης από τους πιο σημαντικούς στον 20ό αιώνα.
Γίνεται μία πρώτη εισαγωγή στο θέμα μέσω των  εννοιών της αντίληψης και στη  συνέχεια της οπτικής αντίληψης, οι οποίες παρουσιάζονται μέσα από διαφορετικές τάσεις και θεωρίες, με έμφαση στην φαινομενολογική προσέγγιση και στη σχέση της με το τοπίο.
Για την κατανόηση της έννοιας του τοπίου επιχειρείται μία  σύντομη προσέγγιση των εννοιών περιβάλλον-φύση-τόπος-τοπίο,  από την αλληλουχία των οποίων προκύπτουν και οι διαφοροποιήσεις τους.
Στη συνέχεια, εισάγεται η προσέγγιση του τοπίου στο σχεδιασμό, με εκκίνηση το τοπίο - θέαμα και στόχευση στη διερεύνηση της δυναμικής του διάστασης. Η ερευνητική εργασία εστιάζει στο τοπίο ως δυναμική διαδικασία βασιζόμενη στις θεωρίες των Ι. Harg,  F.Guattari, J. Corner, St. Allen και στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία που επιλέγεται για την προσέγγιση του.
Βάσει της παραπάνω διαδικασίας θεμελιώνεται η κατανόηση της θεωρίας του Gibson. Πρόκειται για μία νέα θεωρία που αναπτύσσει δική της ορολογία και λεξιλόγιο για τον κόσμο και την αντίληψη του, βασιζόμενη σε οικολογικές αρχές.
Καταλήγοντας, η ερευνητική εργασία θέτει τις βάσεις για την προσέγγιση της θεωρίας του Gibson στο τοπίο ως εργαλείο σχεδιασμού.


Λέξεις κλειδιά: αντίληψη, οπτική αντίληψη, τοπίο, οικολογία, σχεδιασμός.


Abstract
The "Optical Perception and Landscape: the change in Gibson's approach in relation with the established theories"  thesis analyzes J.j.Gibson's ecological approach in optical illusion.
Introductory to the topic is the presentation of the various concepts of perception. These are presented through a variety of theories and trends. The phenomenological approach and it's relation with the landscape is the one that stands out.
In order to comprehend landscape as a concept a brief approach to the concepts environment-nature- landscape is attempted. From the sequence of these concepts, their differentiation arise.
Subsequently the approach of landscape design is introduced with starting point the landscape - vision/spectacle and targeting in exploring its dynamic dimension. The thesis focuses on landscape as a dynamic process based on Ι. Harg, F.Guattari,  J. Corner, St. Allen theories. Later on the methodology that is chosen for approaching the concept of landscape is presented.
According to the process mentioned above, the understanding of Gibson's theory is established. It is a new theory that develops its own terminology and vocabulary for the world and its understanding, based on ecological principles.
In conclusion, the the thesis lays the foundation for Gibson's approach to landscape as a design tool. 


Keywords: perception, optical perception, landscape, ecology, design


https://issuu.com/gradreview/docs/_selides__kondylia_seferli_frantzi_compressed