MS001.21 | ΠΜΣ στο ΠΑΔΑ: "Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός"


Πανεπιστήμιο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τίτλος Μεταπτυχιακού: «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός»
Προκήρυξη Δ΄ Κύκλου:
To Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Π.Μ.Σ.: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» με έναρξη το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την 31η Ιουλίου 2021.
·  Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι κάτοχοι του σχετικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές/καλλιτεχνικές γνώσεις και ικανότητες, που σχετίζονται με τo το γνωστικό πεδίο της Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής στον τομέα του αειφορικού και κοινωνικού σχεδιασμού, καθώς και υψηλού επιπέδου ικανότητα διαρκούς διερεύνησης των διεθνών εξελίξεων σε αυτόν τον τομέα. Το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος συνίσταται στις απαιτούμενες εξειδικευμένες και επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση/μορφοποίηση προηγμένων θεωρητικά και τεχνολογικά προσεγγίσεων στο πεδίο της Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής με αναφορά στον αειφορικό και τον κοινωνικό σχεδιασμό.

·   Βασικό χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα. Το προτεινόμενο Πρόγραμμα αφορά σε ένα διεπιστημονικό γνωστικό πεδίο, απολύτως απαραίτητο για την εξειδίκευση των δημιουργών του χώρου μέσα στον οποίο διαμορφώνεται και εκτυλίσσεται  ο ανθρώπινος πολιτισμός σε διεθνές επίπεδο, σήμερα.  Η παγκοσμιοποίηση, ως η διαπολιτισμική διασπορά ανθρώπων, ιδεών, γλωσσών, πολιτιστικών συνηθειών και δημιουργημάτων συναρτάται βεβαίως με θέματα ταυτότητας και διαφοράς με την έννοια της οικο-λογίας, ενώ θεμελιώνεται τόσο σε πολιτικές όσο και σε τεχνολογικές απόψεις του σύγχρονου πολιτισμού. Συγχρόνως, η Εσωτερική Αρχιτεκτονική, ως επέμβαση και διαμόρφωση σε εξωτερικά και εσωτερικά περιβάλλοντα, έχει αποκτήσει πολύ σημαντικό ρόλο στον σύγχρονο πολιτισμό, διότι αυτή αφορά σε σημαντικό βαθμό στην πολιτιστική και τεχνολογική αναδιαμόρφωση των συγχρόνων αστικών περιβαλλόντων, τα οποία πολύ δύσκολα έχουν κενό χώρο για να ενσωματώσουν απολύτως νέες αρχιτεκτονικές κατασκευές, ενώ από την άλλη μεριά,  ο ρόλος των ελευθέρων «εσωτερικών» χώρων της πόλης έχει αναβαθμισθεί. Για να ανταποκριθεί σε αυτόν τον σύνθετο και πολυσχιδή ρόλο, η Εσωτερική Αρχιτεκτονική συνιστά ένα διεπιστημονικό πεδίο που εξελίσσεται συνεχώς σε διεθνές επίπεδο. Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εσωτερική Αρχιτεκτονική: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός» έχει πρωτίστως ως στόχο την εικαστική/αρχιτεκτονική διερεύνηση θεμελιωδών χαρακτηριστικών του σύγχρονου πολιτισμού με αναφορά στη δημιουργία του χώρου, σε θεωρητική/επιστημονική  βάση. Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Π.Δ.Α., ως εκφραστής της ακαδημαϊκής και ερευνητικής εκπαίδευσης στον τομέα της επέμβασης και διαμόρφωσης του χώρου σε εσωτερικά και εξωτερικά αρχιτεκτονικά περιβάλλοντα, (α) παρακολουθώντας τις εξελίξεις στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της τέχνης, (β) παράγοντας πρωτότυπο ερευνητικό έργο, (γ) διερευνώντας και εγκαινιάζοντας καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές, αναλαμβάνει με το παρόν εγχείρημα τη μετεκπαίδευση των πτυχιούχων αρχιτεκτόνων εσωτερικού χώρου και αποφοίτων ΑΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων. Το Τμήμα δεν διοργανώνει άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επίσης δεν προσφέρονται άλλα προγράμματα αντιστοίχου περιεχομένου στην ημεδαπή. Στόχος του Προγράμματος είναι η απόκτηση κατάλληλων και υψηλού επιπέδου ειδικών επιστημονικών/καλλιτεχνικών γνώσεων και ικανοτήτων στο πεδίο της Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής με αναφορά στον αειφορικό και κοινωνικό σχεδιασμό, με βάση τις ραγδαίες εξελίξεις στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα, σε σχέση με τον ευρύτερο χώρο των τεχνών και των επιστημών. Σε αυτή τη βάση, προσφέρεται ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών που αξιοποιεί αφενός την πιο πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και αφετέρου την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

·   Το Π.Μ.Σ. έχει τέτοια δομή ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν : α. να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε ένα σύγχρονο διεθνές εργασιακό περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων, β. να παρακολουθούν και να προσαρμόζονται στις διεθνείς εξελίξεις της επιστήμης τους, και γ. να διεξαγάγουν έρευνα σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, ερευνητικά κέντρα κ.α. και να  συμβάλλουν στην εξέλιξη του σχετικού επιστημονικού πεδίου.

·   Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Δεδομένης της δυνατότητας να προσκαλούνται επιστήμονες της αλλοδαπής αναγνωρισμένης αξίας, προβλέπεται η δυνατότητα ώστε μεμονωμένες διαλέξεις να διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.

·  Μετά από απόφαση της Γ.Σ., δύναται να υπάρξει στην πορεία δυνατότητα πραγματοποίησης του Προγράμματος και στην Αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από εδώ κι εδώ.