Ε119.19 | POCKET PARKS: Μια δροσερή πνοή στον αστικό ιστό


Ερευνητική εργασία: “Pocket Parks: Μια δροσερή πνοή στον αστικό ιστό.”
Επιμέλεια: Σκευάκη Κυριακή
Επιβλέποντες καθηγητές: Δημήτριος Πολυχρονόπουλος, Μαρία Γρηγοριάδου, Νικόλαος Θωμάς
Σχολή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Χρονολογία: Οκτώβριος 2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στους αστικούς υπαίθριους χώρους πρασίνου που βρίσκονται σε μία πόλη και συγκεκριμένα την υποκατηγορία των Pocket Parks. Η  έλλειψη χώρων πρασίνου από τον δημόσιο αστικό χώρο, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των σύγχρονων πόλεων. Ο δημόσιος χώρος έχει το χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιείται από όλες τις κοινωνικές ομάδες, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τη σύστασή του. Το φυσικό στοιχείο, αστικό ή περιαστικό πράσινο, στους κοινόχρηστους χώρους φέρει πολλά οφέλη τόσο στην πόλη όσο και τους κατοίκους της. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό τον πόλεων αλλά και των υπαίθριων χώρων πρασίνου μεμονωμένα, τα πλεονεκτήματα και η σημασία των Pocket Parks εντοπίζεται σε τομείς όπως ο λειτουργικός, περιβαλλοντικός, κοινωνικός-ψυχολογικός και οικονομικός. Τα πάρκα ‘Τσέπης’, αποτελούν χώρους πρασίνου που ανήκουν στο αστικό πράσινο και βρίσκονται στο εσωτερικό των πόλεων. Χαρακτηριστικό τους είναι το κατά βάση μικρό τους μέγεθος. Στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου, στη ψυχαγωγία των πολιτών και τον αερισμό των πόλεων. Μερικά διεθνή παραδείγματα, όπου έχουν αποτυπώσει όλες τις αρχές ώστε να πετύχουν το σκοπό τους, είναι: Το Paley Park, το GreenAcre Park, το Bryant Park, το Great Billing Pocket Park, το Brixworth Pocket Park, και το Kettering General Hospital Pocket Park.


ABSTRACT

This paper focuses on the urban open-air green spaces located in a city, namely the Pocket Parks subcategory. The lack of green spaces from the public urban space is one of the most important problems of modern cities. The public space has the characteristic that it is used by all social groups, thus influencing its composition. The natural element, urban or suburban green, in the common areas brings many benefits to both the city and its inhabitants. With the proper planning of cities and outdoor green areas individually, the advantages and importance of Pocket Parks are identified in areas such as functional, environmental, social-psychological and economic. The 'Pocket' parks are green areas that belong to the urban green and are located inside the city. Their feature is their essentially small size. They aim at upgrading the quality of the urban space, recreating the citizens and aerating the cities. Some international examples, where they have captured all the authorities to achieve their purpose, are:
Το Paley Park, το GreenAcre Park, το Bryant Park, το Great Billing Pocket Park, το Brixworth Pocket Park, και το Kettering General Hospital Pocket Park.