Δ006.19 H συμβολή του Virtual Reality στην Αρχιτεκτονική εκπαίδευση

Τίτλος: H συμβολή του Virtual Reality στην Αρχιτεκτονική εκπαίδευση
Φοιτητική ομάδα: Νεφέλη Καλλιανού. Ιωάννης Νίνος
Μάθημα: Πτυχιακή εργασία
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Όλγα Βενετσιάνου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Αθήνα 2019
Περίληψη 


Η δυνητική πραγματικότητα (Virtual Reality) είναι η δυνατότητα αλληλεπίδρασης του ανθρώπου σε πραγματικό χρόνο με τρισδιάστατα περιβάλλοντα εξ ολοκλήρου δημιουργημένα από ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω των αισθήσεων της όρασης, της ακοής και της αφής. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, αναφέρεται η ιστορική εξέλιξη βασικών στοιχείων που αποτελούν ένα σύγχρονο σύστημα VR, περιγράφεται ο ρόλος της δυνητικής πραγματικότητας στην αρχιτεκτονική  και οι εφαρμογές της στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η  μελέτη της εφαρμογής της δυνητικής πραγματικότητας στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση. Το VR μπορεί να διαφοροποιήσει τον τρόπο παροχής εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς οι μαθητές μπορούν να μάθουν για ένα θέμα ενώ το βιώνουν. Οι έμφυτες αντιδράσεις σε αυτό που βιώνουμε είναι θεμελιώδεις για τη δημιουργία μνήμης. Η μετάβαση από τις αναλογικές διδακτικές πρακτικές στις ψηφιακές θα αλλάξει τη μέθοδο διδασκαλίας και ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα επαναπροσδιοριστεί. Με άλλα λόγια ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία συνθηκών για εξερεύνηση, αντί για τη παροχή έτοιμης γνώσης. Η μελέτη μας εμβαθύνει σε επιμέρους έννοιες που καθιστούν το VR εργαλείο για την βελτίωση της εκπαιδευτικής διδασκαλίας όπως την χωρική κατανόηση, την ομαδική μάθηση  μέσα από τη συλλογικότητα και τη συζήτηση, την μάθηση μέσα από την πράξη, την ανάπτυξη των εμπειριών μάθησης ανεξαρτήτου κόστους και την  δυνατότητα απεικόνισης σύνθετων λειτουργιών ή μηχανισμών. 

Τέλος, μελετήσαμε και σχεδιάσαμε μια εκπαιδευτική εφαρμογή δυνητικής πραγματικότητας, με ασκήσεις βασισμένες στο σύστημα μάθησης VARK, ως μια επίδειξη του τρόπου με τον οποίο   η δυνητική πραγματικότητα μπορεί να μεταμορφώσει την διαδικασία μάθησης μέσα από  την εξερεύνηση του ψηφιακού κόσμου.