Δ002.18 Ένα μουσείο για το θέατρο


Τίτλος: Ένα μουσείο για το θέατρο
μελέτη - συγγραφή: Κατερίνα Σολωμού
επιβλέπων καθηγητής: Θεοκλής Καναρέλης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλλίας 2018

Αντικείμενο ενδιαφέροντος της παρούσας διπλωματικής είναι το αρχαίο θέατρο της Λάρισας, η ανάδειξη - αξιοποίησή του και η σύνδεση με τη γύρω περιοχή.
Από το 1985,όπου έγινε η πρώτη διάνοιξη δοκιμαστικής τομής μέχρι και το 1998,που περατώθηκε η τρίτη φάση απαλλοτρί-ωσης,το αρχαίο θέατρο της Λάρισας έρχεται στην επιφάνεια.Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών αλλά και κατά την ανέγερση νέων οικοδομών την ίδια χρονική περίοδο, αποκαλύπτονται σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα στο ιστορικό κέντρο. Παράλληλα,με τις ανασκαφές και μέχρι σήμερα,γίνεται έντονη προσπάθεια των δημοτικών αρχών για την αξιοποίηση των ευρημάτων και την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου.
Η πρόταση συγκεκριμένα εστιάζει στη διαμόρφωση της περιοχής των νέων απαλλοτριώσεων που πρόκειται να πραγματο-ποιηθούν,στο αστικό τμήμα που εφάπτεται στη νότια πλευρά του θεάτρου και ορίζουν οι οδοί Παπαναστασίου,Βενιζέλου, Απόλλωνος και Κύπρου.Πρόκειται για μια περιοχή που φιλοξενεί κυρίως εμπορικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με με-ταβαλλόμενα συνθετικά στοιχεία λόγω των ανασκαφών και των δημόσιων έργων διαμόρφωσης,
Στόχος της μελέτης | πρότασης είναι η ενίσχυση της προσπάθειας των αρχών για την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης,η οικειοποίηση των κατοίκων με τα σημεία αυτά,η ένταξή τους στις καθημερινές δραστηριότητες των πολιτών και η λειτουργία της ευρύτερης περιοχής ως πολιτιστικός και τουριστικός πόλος έλξης.
Η πρόταση επιχειρεί να οργανώσει το δημόσιο χώρο και να το συνδέσει με την υπάρχουσα κατάσταση,με τη διαμόρφωση τοπίου-πλατείας,τις προτάσεις χρήσεων γης και τη δημιουργία κοινωνικών-πολιτιστικών πόλων έλξης.
Το κτηριολογικό πρόγραμμα (μουσείο θεάτρου,χώροι εκδηλώσεων-διαλέξεων,θεατρική βιβλιοθήκη,βοηθητικοί χώροι λει¬τουργίας θεάτρου,περίπτερο ενημέρωσης-προώθησης κ.α.) οργανώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει τη λειτουρ¬γία του θεάτρου,να συντηρήσει και να αναπτύξει τη δυναμική των ήδη υπαρχόντων δραστηριοτήτων και των τοπικών επι¬χειρήσεων,να δημιουργήσει νέες εστίες ζωής.
Ταυτόχρονα,η πρόταση μελετήθηκε και τροποποιήθηκε ώστε η λειτουργία των εγκαταστάσεων να είναι φιλική προς το πε-ριβάλλον,κρατώντας χαμηλά τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας.