Δ044.21 | “Από το Θησείο στον Κεραμεικό ” - Περιπλανήσεις στην πολιτισμική και βιομηχανική κληρονομιά του κέντρου της Αθήνας


Διπλωματική εργασία: “Από το Θησείο στον Κεραμεικό ” - Περιπλανήσεις στην πολιτισμική και βιομηχανική κληρονομιά του κέντρου της Αθήνας
Φοιτήτρια: Μαρία Καλφάκη 
Επιβλέπουσα: Καραμανέα Παναγιώτα
Σχολή: Πολυτεχνείο Κρήτης, 2021
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αναγνώριση, η χαρτογράφηση και η ανάλυση τμήματος του κέντρου της Αθήνας ώστε να γίνουν αντιληπτές οι ανάγκες της περιοχής μελέτης.
Στόχος είναι να αποδοθεί μια κοινή γλώσσα και μια ενοποίηση στην περιοχή μελέτης, μέσω δημιουργίας χώρου πρασίνου και  εκτόνωσης που να ανταποκρίνεται σε βαθύτερες ανάγκες του κάτοικου αλλά και του επισκέπτη.

ΧΑΡΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η συγκεκριμένη περιοχή διαθέτει ένα υψηλό αποθεματικό πλούτο από πολλές και διαφορετικές χρονολογικές περιόδους. Από την αρχαιότητα αποτελούσε εμπορικό κέντρο – κέντρο ζωής και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα. Περπατώντας τον άξονα της Ερμού από την μία πλευρά βλέπεις το Σύνταγμα και από την άλλη την Τεχνόπολη, ενώ οι κάθετες συνδέσεις της σε οδηγούν σε σημεία με διαφορετικό χαρακτήρα. Είναι μια περιοχή με πολλές ιδιαιτερότητες.
Διάγραμμα κεντρικής ιδέας:

Δημιουργία διαδρομής από την πλατεία του θησείου ως την Τεχνόπολη η οποία να έχει ροή, συνέχεια, οργανωμένους χώρους πρασίνου και στάσεις ώστε ο περιπατητής να περνάει από διαφορετικές εμπειρίες καθώς διασχίζει την διαδρομή αυτή.

Στο διάγραμμα αφήγησης φαίνεται ότι το κάθε σημείο προσφέρει διαφορετική εμπειρία, αφού το κάθε σημείο της περιοχής μελέτης έχει να μας αφηγηθεί κάτι διαφορετικό. Η ροή και η συνέχεια στον σχεδιασμό επιτυγχάνονται μέσω των τεσσάρων συνδέσεων: 1η  σύνδεση στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων, 2η και 3η  μέσω της δημιουργίας υπέργειων γεφυρών στον ηλεκτρικό και 4η μέσω υπόγειας σύνδεσης κάτω από την οδό Πειραιώς. 
Διάγραμμα προθέσεων

Η πρόταση του Τοπογραφικού διαγράμματος  λειτουργεί σαν έναν καμβά αναδεικνύοντας και συνδέοντας όλα τα σημεία της περιοχής, έχει ροή, συνέχεια και κοινή γλώσσα όσον αφορά στα υλικά, στη φύτευση, στα δάπεδα και στους χώρους στάσης.
Στην πλατεία του Θησείου φαίνονται οι δύο χαρακτήρες, τόσο η ήπια εμπορική χρήση της όσο και η εκτόνωση για τους κάτοικους του θησείου, και τα τρία διαφορετικά μέτωπα που έρχεται να καλύψει η πλατεία. H δημιουργία μεταλλικού στεγάστρου εξυπηρετεί τους μικροπωλητές δίνοντας την αίσθηση μιας οργανωμένης ανοιχτής αγοράς. Στο μέτωπο της πλευράς του θησείου δημιουργείται η ανάγκη μιας περισσότερο ήσυχης ζώνης για τους μόνιμους κάτοικους. Ενώ μπροστά από τον ηλεκτρικό απαιτείται πυκνή και ψηλή φύτευση για την αποφυγή του θορύβου.
Στην πλατεία των αγίων Ασωμάτων αναδεικνύεται η εκκλησία δημιουργώντας κενό χώρο μπροστά της, παράλληλα δημιουργείτε συνέχεια για τον πεζό και τον ποδηλάτη διαμήκους της Ερμού. Μιλάμε για μια πλατεία με κλειστά μέτωπα όπου εντάσσεται στον σχεδιασμό το υγρό στοιχείο, με πίδακες νερού, λόγω του ποταμού Ηριδανού που διαπερνάει την πλατεία και αυτό φαίνεται στην οργανική κίνηση που κάνουν οι κυβόλιθοι στο πάτωμα.
Το στοιχείο του νερού θα δούμε ότι συνεχίζει και στο ξέφωτο μπροστά από τον αρχαιολογικό χώρο του κεραμικού πριν καταλήξει μέσα στον αρχαιολογικό χώρο όπου το σημείο που περνούσε ο ποταμός Ηριδανός είναι ευδιάκριτο. Στο σημείο αυτό δημιουργείται διαπλάτυνση για την ανάδειξη του εβραϊκού μνημείου ενώ με την τοποθέτηση δέντρων και κερκίδων δημιουργείται χώρος στάσης και παρατήρησης.
Στην συνέχεια η δημιουργία μιας ΄΄μεταλλικής ζώνης΄΄ λειτουργεί ως νοητή συνέχεια του Θεμιστόκλειου τείχους που δέσποζε κάποτε στο σημείο αυτό. Προχωρώντας βλέπουμε την τρίτη υπέργεια σύνδεση από την πλατεία του Θησείου όπου η κατάβαση της γίνεται είτε μέσω ράμπας είτε με σκαλοπάτια.

Η τρίτη πλατεία βρίσκεται μπροστά από τον χώρο του Αμαξοστάσιου και συνδέει την περιοχή μελέτης με τον πολυχώρο της Tεχνόπολης. Η δημιουργία κερκίδων εξυπηρετούν τόσο το παλιό αμαξοστάσιο όταν γίνεται κάποια δραστηριότητα αλλά και τον επισκέπτη. Πίσω από τις κερκίδες δημιουργείται θεματικό πάρκο με στέγαστρο που λειτουργεί ως χώρος συνάντησης με σκίαση για τους επισκέπτες του πάρκου.

Επιπρόσθετα, ο θεματικός κήπος λουλουδιών ο οποίος ξεκινάει από την πλατεία του θησείου και καταλήγει μπροστά από το Αμαξοστάσιο συμβάλλει στην ενοποίηση του χώρου.
 


__________________________________________________________________________

 
Diploma Thesis: From Thissio to Kerameikos - Wanderings in the cultural and industrial heritage of the center of Athens.
Student: Maria Kalfaki
 
This diploma thesis is about the identification, mapping and analysis part of the center of Athens, in order to understand the study area and the proposed design to reflect to the human needs.
The aim was to give a common language and an integration in the study area, through the creation of a green space and relaxation for the resident and the visitor.

ANALYSIS MAPS

This area has an awesome reserve of wealth from many different chronological periods. From ancient times it was a commercial center - a center of life and still is today. Walking along the axis of Ermou on one side you see Syntagma and on the other side Technopolis, while its vertical connections lead you to places with a different character. It is an area with many peculiarities.

Central idea diagram:

Creation of a route from the square of Thissio to Technopolis which has a flow, continuity, organized green spaces and recreational areas so that the visitor passes through different experiences.
Looking at the narrative diagram it seems that each point offers a different experience, since each point of the study area has a different character. The flow and the continuity in the design are achieved through the four connections: 1st connection in Agioi Asomaton square, 2nd and 3rd through the creation of above-ground bridges in the electric railways and 4th through an underground connection under Piraeus street.

Intent diagram

The proposal of the contour plan works like a canvas highlighting and connecting all the points of the study area, it has flow, continuity and common language regarding the materials, the planting, the floors and the relaxing spaces.
The square of Thissio shows two characters, the mild commercial and recreational use. The establishment of a metallic canopy serves the retailers and gives them the feeling of an organized open market. At Thissio side there is a need for a quiet area for the permanent residents, while in front of the electric railways station, dense and tall planting is required to avoid the noise.
In the square of Agioi Asomaton, the church stands out and the creation of an empty space in front of it will create continuity for the pedestrian and the cyclist along Ermou. Moreover, the liquid element is included in the design, with water jets, due to the river Eridanos that used to flow through the square and this can be depicted through the organic movement that the cobblestones make on the floor.
In front of Kerameikos, a widening is created to emphasize the Jewish monument, while with the placement of trees and stands, a space for observation is created.
Then, the metallic creation function as an imaginary continuation of the Themistocles wall that once dominated this point. Continuing, we see the third above-ground connection from Thissio square where the descent is achieved either through a ramp or with stairs.
The third square is located in front of the old depot area and connects the study area with the multipurpose area of ​​Technopolis. The creation of benches serves both the old depot when an activity takes place and the ordinary visitor. Behind the benches is a theme park with a metallic canopy that serves as a meeting place with shading for visitors to the park.
At the end, the theme flower garden which starts from the square of Thissio and ends in front of the old depot, contributes to the unification of the space.