Δ005.19 "Μεγαλειώδης Ερήμωση" Πειραματισμοί σε άγνωστα τοπία

Τίτλος: "Μεγαλειώδης Ερήμωση" Πειραματισμοί σε άγνωστα τοπία
Όνομα: Στέλιος Κουκιάσας
Χρονολογία: Μάρτιος 2019
Μάθημα: Διπλωματική εργασία
Επιβλέπων: Ανδρέας Κούρκουλας
Σχολή:  Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τον σχεδιασμό μίας ερευνητικής βάσης στον πλανήτη Άρη.

Τα τελευταία χρόνια ένας νέος αγώνας για την κατάκτηση του διαστήματος έχει ξεκινήσει με αντικείμενο μία επανδρωμένη αποστολή στον πλανήτη Άρη. Το ταξίδι που απαιτείται θα έχει διάρκεια 1000 ημερών και παραμονή στον πλανήτη 400 ημέρες.

Λαμβάνοντας ως δεδομένο το σενάριο αυτό διερευνώνται οι όροι της εγκατάστασης μίας ερευνητικής ομάδας 6 ατόμων στον πλανήτη.

ΧΩΡΟΙ

Η ομάδα πρόκειται να περάσει ένα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος σε ένα περιβάλλον απόλυτα μοναχικό.

Όλοι οι χώροι διαβίωσης έχουν κοινόχρηστο χαρακτήρα ώστε να δημιουργούν συνθήκες κοινότητας και οι μόνοι χώροι όπου τα μέλη μπορούν να απομονωθούν είναι τα δωμάτιά τους τα οποία παρέχουν την απαραίτητη ιδιωτικότητα και αυτονομία.

Συγκεκριμένα το κτηριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Χώρο φαγητού
Χώρο καθιστικού-επικοινωνίας
Χώρο γυμναστικής
Λουτρά
6 Δωμάτια

Η είσοδος πραγματοποιείται μέσω ενός μεταβατικού χώρου - airlock για την αποφυγή απωλειών θερμοκρασίας.

Ο χώρος του καθιστικού-επικοινωνίας τοποθετείται μαζί με τον χώρο γυμναστικής επάνω στην κύρια κίνηση στο τέλος της οποίας τοποθετούνται τα λουτρά.

Δημιουργείται έτσι μία διαδοχή χώρων με διαφορετικούς τύπους κοινωνικότητας.

Χαρακτηριστικό των χώρων αυτών είναι η ύπαρξη ενός τοίχου προβολών επάνω στον οποίο προβάλλονται εναλλασσόμενες εικόνες και videos από την Γή - μία εναλλακτική θέα.
Εγκάρσια στην κύρια κίνηση τοποθετείται ο χώρος φαγητού και τα δωμάτια που επιτρέπουν θέαση προς τα έξω.

Με την διάταξη αυτή δημιουργούνται δευτερεύουσες κινήσεις από χώρους μικρότερης δυναμικής που διασταυρώνονται με την κύρια κίνηση ευνοώντας τις συναντήσεις.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η περιοχή εγκατάστασης βρίσκεται στο 'Μελανό Χάσμα' (Chasma Mellas). Σύμφωνα με την NASA η περιοχή έχει επιστημονικό ενδιαφέρον και πιθανούς διαθέσιμους πόρους.

Ένας φουσκωτός θόλος οριοθετεί την περιοχή της εγκατάστασης, εξασφαλίζει Γήινη ατμοσφαιρική πίεση και παρέχει ένα πρώτο στάδιο προστασίας από την κοσμική ακτινοβολία και τις απώλειες θερμοκρασίας. Για την επίτευξη της μέγιστης  προστασία της ομάδας το κτίριο είναι υπόσκαφο αφού το έδαφος του πλανήτη παρέχει την απόλυτη προστασία.

Το υλικό κατασκευής είναι ένα είδος σκυροδέματος που συντίθεται από τον ριγόλιθο του Άρη σε συνδυασμό με Θειάφι. Στα ανοίγματα τοποθετούνται υαλοστάσια εμπλουτισμένα με μόλυβδο ώστε να μπλοκάρουν την κοσμική ακτινοβολία.

Οι χώροι διαμορφώνονται ως σωλήνες. Η επιλογή αυτή γίνεται λόγω της εύκολης κατασκευής τους με αυτόματα μέσα, όπως 3D printing και λόγω της ισχυρής δομής τους.

Οι χώροι σχεδιάζονται με μεγαλύτερο ύψος από ότι θα σχεδιάζονταν στην Γή λόγω της χαμηλότερης βαρύτητας και οι κατακόρυφες κινήσεις εξυπηρετούνται από ράμπα.

Ολόκληρο το κτίριο διαμορφώνεται με σκοπό την μέγιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού. Σχισμές και κεκλιμένοι τοίχοι επιτρέπουν στο φώς να εισχωρήσει και το κατευθύνουν αναλόγως. 

Επίπεδες επιφάνειες ορίζουν οριζόντιες κινήσεις και διαχωρίζουν χώρους όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Ο απαραίτητος συμπληρωματικός εξοπλισμός τοποθετείται στις πλαϊνές κοίλες επιφάνειες των χώρων με την μορφή πτυσσόμενων συστημάτων.

Title: 'Magnificent Desolation' Experimenting In the Unknown
Name: Stelios Koukiasas
Date: March 2019
Course: Diploma Thesis
Supervisor: Andreas Kourkoulas
School/Department: NTUA, School of Architecture

This diploma thesis concerns the design of a research base on Mars.

In recent years, a new struggle to conquer space has begun with a manned mission on the planet Mars. The required trip will last for 1000 days and the temporary residence on the planet for 400 days.

Taking this scenario into account, we are exploring the conditions for setting up a 6-person research team on the planet.

SPACES

The exploration team will spend more than a year in a completely solitary environment.
All living spaces are shared, in order to create community conditions and the only places where members can be isolated are their rooms which provide the necessary privacy and autonomy.

Specifically, the building structure includes:

• Dining area
• Living Room - Communication area
• Fitness area
• Bathhouse
• 6 Rooms

A transitional airlock space is used as an entrance in order to avoid temperature losses.

The living room which is also used as a communication area, is placed alongside the gym, on the main drive at the end of which the bathhouse is placed.

This creates a succession of spaces with different types of sociality.

The common characteristic of these spaces is the existence of a projection wall on which images and videos from the Earth will be alternately displayed - an alternative view.

Transversely on the main drive is the dining area and the rooms that allow viewing out.

With this provision, secondary movements are created from smaller dynamic spaces that cross the main traffic, favoring meetings.

STRUCTURE

The area of the installation is in the Melas Chasma. According to NASA, the site has scientific interest and potentially available resources.

An inflatable dome defines the area of ​​the installation, ensures Earth's atmospheric pressure and provides a first stage of protection against cosmic radiation and temperature losses.

To achieve the maximum protection of the group, the building is undercut, since the planet's soil provides complete protection.

The construction material is a type of concrete composed of the Martian regolith mixed with sulphur. Lead glass is placed in openings to block cosmic radiation.

The spaces are shaped as tubes because they are easily manufactured with robotic technology such as 3D printing and because of their strong structure.

The spaces are designed with a higher height than would be planned on Earth due to the lower gravity and the vertical movements are served by a ramp.

The entire building is designed to enhance and diffuse natural light. Shafts and sloping walls allow the light to penetrate and direct it accordingly.

Flat surfaces define horizontal movements and separate spaces where necessary.

The necessary complementary equipment is placed on the lateral hollow surfaces of the spaces in the form of folding systems.