Δ002.19 Προσεγγίζοντας μια επιχωμάτωση στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου: Λουτρικές εγκαταστάσεις

Τίτλος: Προσεγγίζοντας μια επιχωμάτωση στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου: Λουτρικές εγκαταστάσεις
Σπουδαστική Ομάδα: Καλογερή Μαρία, Καλημέρη Βίβια, Κοτσαηλίδη Εύα
Επιβλέποντες καθηγητές: Ζαχαριάδης Ιωάννης, Μωραίτης Κώστας
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο



Η παρούσα διπλωματική́ εργασία πραγματεύεται το σχεδιασμό́ εγκαταστάσεων ιαματικών λουτρών, σε μία επιχωμάτωση στη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η περιοχή ενδιαφέροντος επιλέχθηκε τόσο για την ιστορικότητά της, όσο και για την ιδιαίτερη σχέση της με το υγρό στοιχείο. Αρχική και κύρια πρόθεση αποτέλεσε η αξιοποίηση της υπάρχουσας ξέρας- επιχωμάτωσης. Κατά τη διερεύνηση αυτή προέκυψε ένα δισυπόστατο ερώτημα.

 _ Πώς θα εγκαταστήσουμε τις χρήσεις των λουτρών στην ξέρα αλλά και

_ Πώς το Τοπίο και οι σχέσεις που προαναφέραμε, θα ολοκληρώνονται μέσω της παρέμβασής μας. Η λειτουργία μας επομένως , είχε παράλληλα δύο πρόσωπα. Σκοπός ήταν η εγκατάσταση μας να προσδώσει ένα «μέτρο στην θέα». Έτσι θεωρήσαμε ότι αυτό που προσδοκούμε αναφέρεται όχι μόνο σε ένα κτήριο αλλά σε τοπιακές παρεμβάσεις, καθώς η κάθε γραμμή που σχεδιαζόταν εκτός από τις χρήσεις των λουτρών είχε παράλληλη αναφορά στην ξέρα αλλά και το τοπίο. Προσδοκία η ξέρα να γίνει «κομμάτι» της σύνθεσής μας. Ο δισυπόστατος χαρακτήρας που προσδώσαμε στην παρέμβασή μας αποτέλεσε και την δυσκολία που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτή έγκειται σε ερωτήματα που αναπτύχθηκαν όπως:

_Πώς θα αποτυπώσουμε και θα ερμηνεύσουμε σχεδιαστικά τον ανθρώπινο αυθορμητισμό; Πώς θα χωροθετήσουμε τις χρήσεις μας; Σε ποια πλευρά της ξέρας; Πάνω, κάτω ή εκατέρωθεν;

_ Πού θα έχουν αναφορά οι εγκαταστάσεις μας;

_Ποια η σχέση με την πόλη ή την λιμνοθάλασσα;

Μέσα από τα παραπάνω αναπτύχθηκε το master plan , η γραμμή της ιδέας, που συγκροτείται από την Είσοδο , τον κυρίως χώρο των λουτρών , την Έξοδο.

 Μεταξύ της ξέρας και του δρόμου της Τουρλίδας δημιουργείται μία έντονη οξεία γραμμή. Αρχικό ερώτημα αποτέλεσε ο τρόπος που θα βγει κάποιος από την αυστηρή πορεία του προκειμένου να στρίψει στην ξέρα. Έτσι αναπτύχθηκε αρχικά η ανάγκη για «προϊδεασμό» , για μια περιοχή εισόδου που θα ωθήσει το βλέμμα και έπειτα τον χρήστη ή περαστικό να βρεθεί στον κυρίως χώρο της ξέρας. Ένας άλλος βασικός προβληματισμός μας ήταν πώς ο χώρος και οι εγκαταστάσεις που δημιουργούμε θα εκτονωθούν και εν τέλει θα Σβήσουν στο τοπίο. Προτείνεται έτσι μια γραμμή στο τοπίο, ένας «κεραυνός», ο οποίος αγκαλιάζει την πόλη και εξωτερικεύεται στην λιμνοθάλασσα. Ο κεραυνός έχει αρχή, μέση και τέλος. Οι χρήσεις των λουτρών τοποθετούνται εκατέρωθεν της ξέρας και συγκροτούνται σε μια πορεία μέσω της εισόδου και της απόληξης.





Χρήση οπλισμένου σκυροδέματος 
Στην ερευνητική αυτή επιλέξαμε συνειδητά το δομικό μας σύστημα να είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αρχικά, αυτή η επιλογή έγινε καθώς οι δεξαμενές και οι πισίνες που χρησιμοποιούμε επιβάλλουν την χρήση του υλικού αυτού, τόσο στην κατασκευή τους όσο και στην μηχανολογική υποστήριξή τους. Κύριο στοιχείο της επιλογής αυτής αποτελεί το τοπίο καθώς το τελευταίο έχει ανάγκη από καθαρότητα, ολότητα, καθαρές γραμμές και μεγάλα ανοίγματα. Μια αφαίρεση δηλαδή, που το ξύλινο δομικό σύστημα, δεν θα μπορούσε να μας προσφέρει.

Μέταλλο στις όψεις
Σκοπός ήταν, η επέμβασή μας να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεπαίσθητη. Σε αυτό βοήθησε η χρήση του χαλκού σαν κυρίαρχο στοιχείο των όψεων, που λειτουργεί σαν κέλυφος. Ο χαλκός είναι το μόνο αντιμικροβιακό μέταλλο και η χρήση  του στο περιβάλλον δεν είναι αρνητική. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι αποτυπώνει το πέρασμα του χρόνου. Ο χαλκός εμφανίζει μια φυσική γήρανση, μια αλλοίωση μέσα στο χρόνο, επιθυμητή για εμάς συνθήκη καθώς την θεωρούμε τοπιακή. Τέλος, το χρώμα που αποκτά με το πέρασα του χρόνου, έρχεται πολύ κοντά στα χρώματα της λιμνοθάλασσας, στοιχείο βασικό για την εναρμόνιση των εγκαταστάσεων με το υφιστάμενο τοπίο. 

















Title: Land reclamation at Mesolongi lagoon: Bathing facilities
Prof.: Zachariadis Ioannis, Moraitis Konstadinos
Collaboration team:  Kalogeri Maria , Kalimeri Vivia, Κοtsailidi Eva
National Technical University of Athens - School of Architecture

ABSTRACT
This diploma thesis is related to the redevelopment of an embankment in the Mesolongi lagoon, which also develops thermal bath uses & facilities. Our basic question relates to the fact that although a function - installation - is proposed at the same time this function is also a topographical element in the landscape of the lagoon. A total building space is proposed as a single spatial lattice, as no section can be separated. This narrative relates mainly to the way in which these buildings were composed. The gym, the platform, the countryside, the jetty operate as one and in cooperation with the landscape create the intervention.

The primary intention was the exploitation of the existing land - embankment. This investigation has led to a twofold question:

_ How to develop our thermal baths into the landscape but also

_ How the Landscape and the relationships we mentioned above will be completed into one union through our building complex.

A sharp acute line is created between the land and the road of Tourlid. An initial question was how someone would come out of his rigorous course in order to turn to our thermal baths. Thus, there was a need for an entry area that would push the look and then the user to be found in the main land space. Another concern was how the space and facilities we were creating will be depleted and will eventually get lost in the landscape.

We created a line in the landscape, a thunderbolt, which embraces the city and exteriorizes the lagoon. The line has beginning, middle and end. The uses of the baths are placed on both sides of the land and assembled on a path.

The line which is parallel to the road axis, includes the wall & the quay and they are the entrance hall, as a fitness center. The main part of the facility consists of the Platform, which includes the collective uses, both indoor and outdoor baths facilities. Also the “Islands” supports the individual facilities of the program. The in between is transformed into a garden for our facilities. This courtyard becomes a wooden dock at the end of the route.  We may claim that the regeneration continues with the boats sailing in the lagoon.

MAIN CONSTRUCTION SYSTEM
It’s a pile platform. The main materials of the platform are wood and concrete.

We consciously chose our structural system to be out of concrete, because the swimming pools, due to their construction rules and mechanical support, established the use of this material. Furthermore, we took into consideration the principles of purity, totality, large windows and minimal lines, which are imposed by our landscape.

We wanted to create a minimal open-plan flexible unified organism. The use of wood as the main construction system couldn't provide us with the above principles.

Therefore we designed a unique structural system, which is composed of a beam, a column and a metal hanger and on which the floor is attached.

COPPER FACEDES
Our thermal baths aimed to be as subtle as possible. For this reason we chose to design our facades from copper. Copper is an antimicrobial metal and it is environmental friendly. Copper is adopted in the environment. As the time passes, becomes green such as the color of the lagoon. Its presence interconnects our buildings with the landscape

INDIVIDUAL UNITS_CONSTRUCTION SYSTEM
This building contains the individual thermal bath facilities.  it has the opposite construction system of our main building. The main body is constructed from wood and every island- unit is designed from concrete.  Focusing on this unit, the purpose was to create a game of light and shade, that's why we designed a grating ceiling of concrete beams.