Δ009.21 | Οδηγός επιβίωσης για την πόλη του Βόλου - Δίκτυο κατοίκησης ευάλωτων πληθυσμών σε εγκαταλελειμμένες ζώνες της πόλης


Διπλωματική εργασία: Οδηγός επιβίωσης για την πόλη του Βόλου - Δίκτυο κατοίκησης ευάλωτων πληθυσμών σε εγκαταλελειμμένες ζώνες της πόλης.
Φοιτήτρια: Μαρία Σκλια
Επιβλέπουσα: Σοφία Βυζοβίτη
Σχολή: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η διπλωματική εργασία, με πεδίο έρευνας την πόλη του Βόλου, ξεκινά με τη δημιουργία ενός Οδηγού Επιβίωσης για την πόλη του Βόλου, όπου καταγράφονται πρακτικές αλληλεγγύης και δομές προστασίας, υπηρεσίες στέγασης, ιατρικής περίθαλψης, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ρουχισμού, απεξάρτησης, ψυχολογικής υποστήριξης καθώς και οι γραμμές SOS. Στη συνέχεια μέσα από την εξερεύνηση για άστεγους πληθυσμούς στη πόλη μας και τους χώρους όπου οι ίδιοι προτιμούν κατά την περίοδο της άστεγης ζωής τους, έγινε μια περιπλάνηση στα εγκαταλελειμμένα κτίρια, ως πιθανά μέρη κατοίκησης. Ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκε η Μεταμόρφωση και στη συνέχεια έγινε η χαρτογράφηση των σημείων αυτών, με εύρημα της έρευνας ένα παράδειγμα αστέγου να κατοικεί σε εγκαταλελειμμένη κατοικία. Έτσι μέσα από συνειδητή επιλογή, οδηγήθηκα στην επανάχρηση συγκεκριμένων εγκαταλελειμμένων κτιρίων κομβικών σημείων με στόχο την επανακατοίκηση. Ο άστεγος αποτελεί ενεργό υποκείμενο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με στόχο την ασφαλή διαβίωση, που θα εκτείνεται στο δημόσιο χώρο και θα αποτελεί αστικό μηχανισμό των αστέγων μέσα στη πόλη. Πρόκειται για ένα δίκτυο κατοίκησης σε εγκαταλελειμμένα κτίρια με σχεδιαστική επέμβαση αλλά και με την ένταξη στον περιβάλλοντα χώρο τους με μικροκατοικίες που θα χρησιμοποιούνται από ευάλωτες ομάδες. Στόχος του δικτύου κατοίκησης στις εγκαταλελειμμένες ζώνες της πόλης είναι η δημιουργία δημόσιου χώρου με τις ομάδες ανθρώπων που θα φιλοξενεί, όπου θα προασπίζεται η συλλογικότητα, η προσφορά, η συμβίωση και η αλληλεγγύη, ως ένας τρόπος να θεραπευτεί η φοβία που έχουμε για τον άστεγο, μέσα από την αστική ανανέωση του χώρου. Σε όλο το δίκτυο κατοίκησης κυριαρχεί η φύτευση, η δημιουργία αστικών καλλιεργειών, το χώμα, τα περατά δάπεδα, καθώς και η χρήση ελαφριών υλικών για τη διαμόρφωση των χώρων._________________________________________________________________________________

Diploma thesis: Survival guide for the city of Volos - Residential network of vulnerable populations in abandoned areas of the city
Student: Maria Sklia
Supervisor: Dr Sophia Vyzoviti
University: University of Thessaly, 2021

ABSTRACT

The diploma thesis, with field of research the city of Volos, begins with the creation of a Survival Guide for the city of Volos, which records solidarity practices and protection structures, housing services, medical care, social services, clothing services, detoxification, psychological support and SOS lines. Then, through the exploration for homeless people in our city and the places where they prefer during the period of their homeless life, a wandering in the abandoned buildings took place, as possible places of residence. The area of Metamorphosis was selected as the study area and then these points were mapped, with the research finding an example of a homeless person living in an abandoned house. So, through conscious choice, I was led to reuse specific abandoned buildings as hubs for resettlement. The homeless is an active subject of architectural design with the aim of safe living, which will extend to the public space and will be an urban mechanism of the homeless in the city. It is a residential network in abandoned buildings with design intervention but also with the integration in their surrounding area with small houses that will be used by vulnerable groups. The aim of the housing network in the abandoned areas of the city is creating a public space with the groups of people it will host, where it will defend collectivity, offering, coexistence and solidarity, as a way to cure the phobia we have about the homeless, through urban renewal of the space. The entire residential network is dominated by planting, the creation of urban crops, soil, permeable floors, as well as the use of lightweight materials for landscaping.