Δ045.17 Υγροτοπικός Μηχανισμός: Αμβρακικός, το παράδειγμα της Λογαρού

Τίτλος: Υγροτοπικός Μηχανισμός
Υπότιτλος: Αμβρακικός, το παράδειγμα της Λογαρού   
Φοιτήτριες: Μπουραντά Πολυξένη, Χιονίδου Παρασκευή
Επιβλέποντες καθηγητές:  Γ. Παρμενίδης, Ι. Μάρη
Σύμβουλοι : Η. Καρύδη, Κ. Χατζημπίρος, Β. Τσιχριντζής, Ν. Μάμασης
Οκτώβριος 2017 , ΕΜΠ

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού κόλπου και προτείνει μία στρατηγική ανάδειξης και προστασίας του οικοσυστήματος. Με αφορμή την περιβαλλοντική επιβάρυνση που υφίστανται τα ύδατα του κόλπου από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής, προτείνεται η εφαρμογή ενός συστήματος τεχνητών υγροβιοτόπων , το οποίο λειτουργεί ως μηχανισμός εξισορρόπησης της σχέσης του ανθρώπου με το τοπίο. Με στόχο την πολλαπλή εφαρμογή του συστήματος σε διαφορετικά σημεία, δημιουργείται μία τυπολογία σχεδιασμού αυτού. 


Στη συνέχεια, ως ενδεικτική περιοχή μελέτης επιλέγεται η λιμνοθάλασσα της Λογαρού. Μετά από ανάγνωση των χαρακτηριστικών της περιοχής, σχεδιάζεται μία ολοκληρωμένη παρέμβαση προστασίας και ανάδειξης της λιμνοθάλασσας,  με την εφαρμογή των τεχνητών υγροβιοτόπων και την ένταξή τους σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάδειξης της περιμέτρου της Λογαρού. 

Χωροθετούνται και σχεδιάζονται τέσσερις τεχνητοί υγροβιότοποι, (σε κλίμακες 1:5000 έως 1:1000) και προστίθενται χρήσεις και υποδομές στα πλαίσια του εναλλακτικού τουρισμού. Αυτές έχουν ως στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων προσβάσεων προς τη λιμνοθάλασσα, και επομένως την αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής. Τέλος, χαράσσεται μια περιηγητική διαδρομή στην περίμετρο της λιμνοθάλασσας.


   Κατόπιν σχεδιάζεται ο εξοπλισμός των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων, βάσει ενός κοινού, ευέλικτου συστήματος. Πρόκειται για κατασκευές μικρής κλίμακας, με οικολογικό χαρακτήρα και βασικά υλικά το ξύλο και το καλάμι. 


   Εν τέλει, προσεγγίζεται σχεδιαστικά το ένα από τα τέσσερα σημεία εφαρμογής των τεχνητών υγροβιοτόπων, ώστε να δούμε πώς τα παραπάνω συστήματα τίθενται σε εφαρμογή, σε κλίμακα1:200.