Δ001.22 | Transformations in the Post-Lignite era-AEVAL Post-Industrial Park


Διπλωματική εργασία: Transformations in the Post-Lignite era-AEVAL Post-Industrial Park
Φοιτητές: Ευανθία Σουμελίδου
Επιβλέποντες:  Παπαδόπουλος Σπύρος
Σχολή: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2022
Ποιο είναι το πρόβλημα;

Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας βιώνει άμεσα της επιπτώσεις μιας ταχείας απολιγνιτοποίησης με την οριστική παύση λειτουργίας όλων των λιγνιτικών Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Συνεπώς τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να αναδείξουμε τα δυνατά σημεία της περιοχής με στόχο να προβάλλουμε έναν νέο τρόπο ζωής βασιζόμενο στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της νέας αυτής μετελιγνιτικής εποχής.

Σκοπός μου λοιπόν είναι να διερευνήσω αν η αξιοποίηση μίας βιομηχανίας που έχει παροπλιστεί εδώ και 25 χρόνια μπορεί να προσδώσει αξία στην περιοχή και στο νέο παραγωγικό μοντέλο που καλείται να ακολουθήσει.
Τι είναι η απολιγνιτοποίηση/απανθρακοποίηση;

Είναι η σταδιακή μείωση και τελικά παύση της χρήσης του λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Γιατί έγινε η απολιγνιτοποίηση;

Λόγω των υψηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Επίσης, ο λιγνίτης έχει φθίνουσα οικονομική απόδοση και λόγω της προόδου στις τεχνολογίες ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, το κόστος του λιγνίτη βαίνει συνεχώς μειούμενο.
Στρατηγική

Έμφαση στον πρωτογενή τομέα δόθηκε στις καλλιέργειες που ευδοκιμούν στην περιοχή, π.χ. κρόκος Κοζάνης και αρωματικά και ενεργειακά φυτά, παράλληλα με την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη του δασικού τομέα. Στον δευτερογενή τομέα, βασικός πυλώνας ήταν η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (όσον αφορά την εγκατάσταση, λειτουργία και κατασκευή εξοπλισμού πράσινης ενέργειας), η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας - που θα δημιουργήσει επίσης θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα, τη διαχείριση απορριμμάτων, την επεξεργασία των αρωματικών φυτών. Τέλος, ο τριτογενής τομέας βασίζεται στην ανάπτυξη του τουρισμού, με έμφαση στον βιομηχανικό τουρισμό και τον οικοτουρισμό, καθώς και στην έρευνα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας.
Τι προτείνεται;

Μια νέα μορφή κατοίκησης, ένα νέο μοντέλο ζωής, ένας κόμβος ανάπτυξης της περιοχής που δεν υφίσταται ούτε εντός του αστικού ιστού ούτε εντός της υπαίθρου ούτε εντός βιομηχανίας.
Concept: «ΕΞΟΡΥΞΗ»

Λόγω της θέσης του οικοπέδου δίπλα σε λιγνιτορυχείο αλλά και σε συνδυασμό με την απολιγνιτοποίηση ερευνήσαμε τύπους  και τρόπους εξόρυξης του λιγνίτη, καταλήγοντας σε κάποιες αρχές:
  • Το layering ως τομή του εδάφους
  • Το zoningως χωρικό διαχωρισμό μέσω διαζωμάτων ή άλλων στοιχείων
Η τομή αυτών των δύο αρχών συνθέτει την εξόρυξη. Ως layeringεδώ μεταφράζουμε εννοιολογικές οργανικές διαδρομές που συντρέχουν το οικόπεδο και δημιουργούν διαφορετικές εμπειρίες. Συγκεκριμένα προτείνουμε 3 διαδρομές, αυτήν της μνήμης, της παραγωγής και της ανάπτυξης.

Ως zoningμεταφράσαμε τον χωρικό διαχωρισμό που προέκυψε μέσω της προσθήκης μιας μεγάλης υδάτινης γεωμετρίας σε συνδυασμό σε έναν κύριο οδικό άξονα που λειτουργεί ως είσοδος στο πάρκο.

Μέσω μιας νέου τύπου εξόρυξης, αυτήν της γνώσης, των ιδεών, της ενέργειας συνθέτουμε το πάρκο μας με την σχεδιαστική λογική του τρυπάω, σκάβω και εκρήγνυμαι. Όπως είπαμε στην αρχή, τα ρήματα αυτά, οι συνθετικές μας αρχές χρησιμοποιήθηκαν ναι μεν πρακτικά ως χειρονομίες σχεδιασμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά και με μία πιο εννοιολογική σημασία αναδεικνύοντας την σχέση του παρελθόντος με το μέλλον.__________________________________________________________________________


Title: Transformations in the Post-Lignite era-AEVAL Post-Industrial Park
Student:EvanthiaSoumelidou
Supervisor: Papadopoulos Spyros
Former Industry: AEVAL (nitrogen fertilizer industry)
Category: Thesis,Strategic Design, Addaptive Reuse
Location: Ptolemaida, Western Macedonia Region, Greece
Area: 1707000m2


What is the problem?

The region of Western Macedonia is directly experiencing the effects of a rapid delignification with the definitive shutdown of all lignite power plants. Therefore, now more than ever we must highlight the strengths of the region with the aim of promoting a new way of life-based on the principles of sustainable development and this new post-lignite era.

So my purpose is to investigate whether the exploitation of an industry-AEVAL(former nitrogen fertilizer industry) that has been decommissioned for 25 years can add value to the region and to the new production model it is called upon to follow.

What is delignitization?

It is the gradual reduction and eventual cessation of the use of lignite for electricity production.

Why diddelignitization take place?

Due to the high emissions of carbon dioxide in the atmosphere. Also, lignite has a decreasing economic yield and due to the progress in RES and energy storage technologies, the cost of lignite is constantly decreasing.

Strategy

Emphasis in the primary sector was given to the crops that thrive in the area, egKozani saffron and aromatic and energy plants, alongside the further sustainable development of the forestry sector. In the secondary sector, a fundamental pillar was the development of Renewable Energy Sources (in terms of installation, operation and construction of green energy equipment), the promotion of energy saving - which will also create jobs in the construction sector, waste management, processing of aromatic plants. Finally, the tertiary sector is based on the development of tourism, with an emphasis on industrial tourism and ecotourism, as well as research in academic institutions and research centers of Western Macedonia.

What is proposed?

A new form of habitation, a development hub of the region that exists neither within the urban fabric nor within the countryside nor within an industry.

Concept: “Mining”

Due to the location of the plot next to a lignite mine but also in combination with delignitization, we researched types and methods of lignite mining, concluding in some principles:
  •  Layering, as a section of the soil
  •  Zoning, as spatial separation through partitions or other elements
The intersection of these two principles constitutes mining. By layering here we translate conceptual organic paths that run across the plot and create different experiences. In particular, we propose 3 routes: memory, production and development.

As zoning we translated the spatial separation that resulted through the addition of a large water geometry in combination with a main road axis that acts as an entrance to the park.

Through a new type of mining, the mining of knowledge, ideas, energy we compose our park with the design logic of drill, dig and explode. These verbs, our synthetic principles, were used practically as design gestures in the building facilities but also with a more conceptual meaning highlighting the relationship between the past and the future.