Δ039.18 Αλρεδεδόρ | Μία εφαρμογή χωρικής ανάλυσης και σχεδιασμού


Διπλωματική Εργασία: Αλρεδεδόρ | Μία εφαρμογή χωρικής ανάλυσης και σχεδιασμού
Φοιτήτες: Ζουμπουλάκη Τατιάνα, Κόκκαλης Γιώργος, Σιδηρουργού Νίκη
Επιβλέπων Καθηγητής: Γιώργος Παρμενίδης
Σύμβουλος: Παναγιώτης Βασιλάτος
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου | Οκτώβριος 2018 
Ο κορμός της διπλωματικής μας εργασίας, συγκροτήθηκε σε ερωτήματα που αφορούν στη σχέση του χρήστη ενός χώρου με τον σχεδιασμό του. Μπορεί ο εκάστοτε χρήστης, ή η κοινωνική ομάδα που επιθυμεί την εγγραφή της σε ένα χώρο, να παρεμβαίνει στο σχεδιασμό ώστε να καθορίζει την μετατροπή του τελευταίου σε τόπο; Πως συγκροτείται το σύστημα που οργανώνει και συσχετίζει όλες εκείνες τις ποιότητες που συγκροτούν εν τέλει έναν τόπο; Είμαστε έτοιμοι ως αρχιτέκτονες να αποχωριστούμε την αυθεντία του σχεδιαστή  και να ενστερνιστούμε το ρόλο ενός απλού οργανωτή κοινωνικών προθέσεων;


Εκμεταλλευόμενοι έρευνα και βιβλιογραφία γύρω από τις ποιοτικές διαστάσεις του χώρου και μελετώντας μεθόδους συμμετοχικού σχεδιασμού επιχειρούμε να συντάξουμε τον κορμό της μεθοδολογίας που θα επιτρέψει την πληρέστερη προσέγγιση των παραπάνω ερωτημάτων.

Το Αλρεδεδόρ, συγκροτείται με σκοπό να  ενσωματώσει και να ιεραρχήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παραπάνω ερωτήματα, σε ένα ενιαίο ερευνητικό πλαίσιο.  Η τελική πρόταση εμφανίζεται με τη μορφή αρθρωτής εφαρμογής.

Βασικό στοιχείο της μεθοδολογικής μας συγκρότησης αποτέλεσε η αλγοριθμική λογική σύνταξη. Η έρευνα αρθρώνεται ως μια αλληλουχία κλειστών βημάτων καθένα από τα οποία δέχεται ως εισαγόμενα δεδομένα τα αποτελέσματα προηγούμενων βημάτων, ώστε να εξάγει με τη σειρά του τα εισαγόμενα δεδομένα επόμενων σταδίων.  Μέσω  μιας τέτοιας σύνταξης επιτυγχάνεται το ουσιαστικό άνοιγμα της μελέτης καθώς είναι δυνατό να προστεθούν νέα βήματα, να γίνει αναδιάταξη παλαιότερων, με τρόπο που επιτρέπει τον δυναμικό μετασχηματισμό της έρευνας. Μεταξύ των βημάτων συμπληρώνεται η διατύπωση των επιθυμιών της ομάδας χρήσης , με την εισαγωγή εργαλείων συμμετοχικού σχεδιασμού. Τόσο η μοναδιαία όσο και η συλλογική επιθυμία ανάγονται μέσω αυτής της επιλογής  σε νευραλγικό  κομμάτι του Αλρεδεδόρ, καθώς παραλαμβάνουν  την διαδικασία ελέγχου της εφαρμογής.

Το σύνολο της εφαρμογής ομαδοποιείται σε τρία επιμέρους στάδια:

Το πρώτο, αφορά στην ανάλυση του τοπίου που ορίζεται ως πεδίο δράσης της εφαρμογής. Η εξαγωγή ποιοτικών ιδιοτήτων από τη χωρική γεωμετρία του εκάστοτε φυσικού σχηματισμού, αποτελεί τη βάση της επέμβασης.  Ο χώρος αναγνωρίζεται ως ένα πεδίο δράσης βλεμμάτων και σωμάτων  που κατευθύνει τους όρους της κοινωνικής αναπαραγωγής των ατόμων που δρουν σε αυτόν.
Σε δεύτερο στάδιο, εισάγεται η κοινωνική πρόθεση. Με την χρήση εργαλείων συμμετοχικής σχεδίασης και ενός ερωτηματολογίου, αποσαφηνίζεται η επιθυμία της εκάστοτε κοινωνικής ομάδας.

Σε τρίτο στάδιο εντοπίζονται τα βήματα που αφορούν στην δομική επέμβαση, η οποία εκφράζεται με τη μορφή  αρθρωτού συστήματος.  Συντάσσονται τρία σχεδιαστικά συστήματα, με διαφορετικές δυνατότητες, χαρακτηριστικά και υλικότητες.
Καταλήγουμε , λοιπόν, στο κυριότερο αίτημα του Αλρεδεδόρ βάση του οποίου η μορφή ακολουθεί την κοινωνική επιθυμία. Το Αλρεδεδόρ υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας Grasshopper καθώς και μια σειρά επεκτάσεων όπως το Kangaroo Physics και το Human UI.