Δ024.22 | Ένας ιερός μονόλιθος

Τίτλος: Ένας ιερός μονόλιθος
Φοιτήτρια: Φανού Αγγελική Μαρία
Επιβλέπων: Ηλίας Κωνσταντόπουλος
Σχολή: Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022


Το  θέμα που ερευνήθηκε κατά την εκπόνηση αυτής της εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός πολυθρησκειακού ναού, ο οποίος απευθύνεται στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες , στον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και στο Ισλαμ, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του στο πλαίσιο της ανάπλασης ενός τμήματος του παραλιακού μετώπου του Μοσχάτου.


Βασικό κριτήριο επιλογής της τοποθεσίας αποτέλεσε η άμεση επαφή του οικοπέδου με το στοιχείο του νερού , το οποίο έχει πρωταρχικό ρόλο στις θρησκείες που ερευνήθηκαν και συγκεκριμένα με τις εκβολές των ποταμών ,Κηφισού και Ιλισού , οι οποίοι κατά την αρχαιότητα είχαν μεγάλη θρησκευτική σημασία, πράγμα το οποίο φαίνεται και στο ότι προσωποποιήσεις τους υπήρχαν και στο δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα.Κεντρικό άξονα σχεδιασμού του ιερού μονόλιθου αποτέλεσε η δημιουργία χώρων στους οποίους να εκπληρώνονται  τα θρησκευτικά καθήκοντα όλων των ομάδων αλλά παράλληλα μέσα από τον σχεδιασμό του να γεννιούνται ευκαιρίες για επαφή, γνωριμία και διάλογο.


Σχεδιαστικά βασικό σκοπό αποτέλεσε η μετάφραση των τριών διαφορετικών, αρχιτεκτονικών, θρησκευτικών γλωσσών σε μια κοινή γλώσσα με την οποία θα τονίζονται οι ομοιότητες που μοιράζονται οι τρεις θρησκείες χωρίς όμως να διαστρεβλώνεται και η ιδιαίτερη ταυτότητα της κάθε μιας.


Βασικά εργαλεία για την δημιουργία αυτού του κοινού λεξιλογίου αποτέλεσαν η υλικότητα, το φως και το στοιχείο του νερού.Η βασική πορεία, του εισερχόμενου στον μονόλιθο σώματος, είναι μια έντονη βύθιση στην οποία ο επισκέπτης σταδιακά αποκόβεται από τα εγκόσμια για να εισέλθει σε έναν κόσμο εσωστρεφή στον οποίο συνυπάρχουν οι τρεις ναοί.Ο μονόλιθος αποτελείται από τρία επίπεδα, τον πρόναο στον οποίο γίνεται και η είσοδος, από το επίπεδο προετοιμασίας, στο οποίο έχουν επιλεχτεί τρείς δράσεις προετοιμασίας από κάθε θρησκεία  και  τέλος από το επίπεδο των ναών στο οποίο γίνεται και η είσοδος σε αυτούς, ενώ εξωτερικά περιβάλλεται από μια κοινή για όλους αυλή.Η εργασία επίσης ερεύνησε τη σχέση πνευματικού και κοσμικού χώρου δημιουργώντας και
κοσμικές παρεμβάσεις για το ευρύτερο κοινό  στο υπόλοιπο οικόπεδο όπως πλατείες, διαδρομές και ένα φυτεμένο πάρκο αλλά και σημεία στα οποία οι δυο κόσμοι έρχονται σε επαφή.Βασικό προβληματισμό σε όλη την εργασία αποτέλεσε η σχέση του σώματος με το νερό, το φως αλλά και τις θεάσεις.

__________________________________________________________________________


Project title: A Sacred Monolith
Student:FanouAngeliki Maria
Supervisor Professor:IliasConstantopoulos
University: School of Architectural Engineering, University of Patras

The main concern of the present thesis project is the designing of a multifaith temple specifically for the three monotheistic religions,Judaism,Christianityand Islam, as also its surroundings as a part of the Moschato’s  coastal front.The main concern ,when it comes to the choice of the location, was the direct connection with a natural water spring because of its importance for all the religions that were researched. The location that was chosen is surrounded by the Kifisos’ and Ilisos’ estuaries, which are two rivers that, based on the ancient greek history, had great importance when it comes to religion and considered holy. The central designing axis was to create spaces that would help the visitors fulfill their religious duties but on the same time we wanted the space to create opportunities for the visitors to meet and communicate with each other.When it comes to the design ,the main goal was to translate the three different , architectural and  religious vocabularies into one, collective for all, without diminishing the three, unique identities. The material, the light and the water were the main tools for this creation of a common architectural vocabulary. The main body movement of the visitors when they enter the monolith is a submersion which aims to gradually isolate the visitors from the existing world and to enter them into another secluded one where the three temples coexist. The sacred monolith has three levels, the first one which functions as a common entryway for the three temples, the second one which is the preparation level and contains one preparation space for every religion and finally the last level which is the one that contains the three temples. When it comes to the exterior the sacred monolith is surrounded by a common courtyard with water springs. The project also researched the relationship between religious and non religious spaces by creating also public places such as squares,pathways and a planted park on the monoliths’ surrounding space but also places where the two worlds, religious and non religious are coming together. The relationship between the human body and the element of water , light as well with the view, was a main concern throughout the whole designing process.