Δ046.20 | Η δυτική πύλη του Ρεθύμνου: ο επαναπροσδιορισμός του αστικού ιστού στην περιοχή του Κουμπέ

 
Διπλωματική εργασία: Η δυτική πύλη του Ρεθύμνου: ο επαναπροσδιορισμός του αστικού ιστού στην περιοχή του Κουμπέ  
Φοιτήτριες: Τζερμιά Αθηνά, Χειμωνάκη Ανδρονίκη 
Επιβλέπων: Τζομπανάκης Αλέξης 
Εξεταστική επιτροπή: Καραμανέα Πανίτα, Τσακαλάκης Δημήτρης 
Σχολή: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 2020
 
 

 
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η περιοχή του Κουμπέ, η οποία βρίσκεται δυτικά της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου. Πρόκειται για μια περιοχή, η οποία κατά μήκος της παραλιακής ζώνης παρουσιάζει ένα σύνολο αναξιοποίητων κτιρίων με βιομηχανικό παρελθόν. Λόγω των κτιριακών αυτών καταλοίπων, έχουν δημιουργηθεί ανενεργοί θύλακες, με αποτέλεσμα να είναι εμφανής η ασυνέχεια του αστικού ιστού στο δυτικό τμήμα της πόλης, καθώς και η απουσία βιώσιμων δημόσιων χώρων. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης, στόχος είναι αφενός η συμπλήρωση του αστικού ιστού και αφετέρου η ενεργοποίηση και αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου του Κουμπέ, μέσω της αξιοποίησης συγκεκριμένων υφιστάμενων κελυφών και της αποκατάστασης της σχέσης τους με το δημόσιο χώρο. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν να μελετηθούν το κτίριο της Ένωσης Γεωργικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνου και το πρώην σαπουνοποιείο Φραγάκη. Σχετικά με την επανάχρηση αυτών των κτιριακών καταλοίπων, επιλέχθηκαν χρήσεις πολιτισμού, κοινής ωφέλειας και αναψυχής, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η περιοχή και να λειτουργήσει ως ένας υπερτοπικός πόλος έλξης. Ταυτόχρονα, μέρος της εργασίας αποτέλεσε και η μελέτη των βιομηχανικών καταλοίπων στο Γαλλιανό Φαράγγι. Λόγω της απουσίας αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος των κτιρίων αυτών καθώς και της έλλειψης σύνδεσής τους με την ευρύτερη περιοχή, προτείνεται η δημιουργία νέων φοιτητικών κατοικιών. Με την αποκατάσταση των ερειπωμένων κελυφών, την δημιουργία νέων φοιτητικών κατοικιών καθώς και την ανάπλαση και αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την αναζωογόνηση και τον επαναπροσδιορισμό του αστικού ιστού της περιοχής του Κουμπέ.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


 
 
 
The thesis project concerns the area of Koumbe, which is located on the west side of the old town of Rethymnon. It focuses on a region, which along its coastal zone presents a set of unexploited buildings with an industrial past. Due to these building remains, there have been created inactive pockets. As a result, the discontinuity of the urban fabric in the western part of the city is obvious, as well as, the absence of sustainable public spaces.  
 
The purpose of the work is on the one hand the completion of the urban fabric and on the other hand the activation and upgrade of the waterfront of Koumbe, through the utilization of specific existing shells and the restoration of their relationship with the public space. Specifically, the building of the Union of Agricultural Cooperatives of Rethymnon and the former soap factory Fragaki were selected to be studied. Regarding the reuse of these building remains, uses of culture, public utility and recreation were selected, in order to activate the area and to function as a superlocal attraction pole. 
 
At the same time, part of the project is centered on the study of industrial remains in the Galliano canyon. Due to the lack of architectural interest of these buildings as well as their lack of connection with the wider area, it is proposed to create new student residences. With the restoration of the ruined shells, the creation of new student residences as well as the regeneration and upgrade of the coastal front, the present diploma thesis aims at the revitalization and redefinition of the urban fabric of the Koumbe area.