Δ015.20 | Le cas d’un centre-ville en trouble. Πολεοδομικές επεμβάσεις στο κέντρο των Καννών


Διπλωματική εργασία: Le cas d’un centre-ville en trouble. Πολεοδομικές επεμβάσεις στο κέντρο των Καννών
Φοιτητές: Γρηγορίου Δημήτρης, Σκλάβος Παναγιώτης
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Διμέλλη Δέσποινα
Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2020
Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται επεμβάσεις στην πολεοδομική δομή του κέντρου της πόλης των Καννών στη γαλλική Ριβιέρα. Ο πληθυσμός της περιοχής μελέτης κυμαίνεται περί των 70.000 ατόμων, ενώ ο πληθυσμός ολόκληρων των διοικητικών ορίων του δήμου ανέρχεται στις 174.000. Η συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε με κριτήριο την πολεοδομική της δυσλειτουργία, την απουσία υποδομών και τη μη επαρκή εξυπηρέτηση-κάλυψη των καθημερινών αναγκών των κατοίκων της. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, η αξιολόγηση και η πρόταση πολεοδομικών επεμβάσεων που να εντάσσονται στον υπάρχοντα πολεοδομικό ιστό με στόχο την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της. Η διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει τόσο την πολεοδομική ανάλυση της υπό εξέταση περιοχής, όσο και την ανάλυση του ευρύτερου πλαισίου σε επίπεδο πόλης, στο οποίο αυτή εντάσσεται. Στο στάδιο αυτό εντοπίζονται τα προβλήματα, κατηγοριοποιούνται, και καταγράφονται οι στρατηγικές προθέσεις των επεμβάσεων με στόχο την εξυγίανσή τους. Το δεύτερο σκέλος σχετίζεται με τις επεμβάσεις σε πολεοδομική κλίμακα, οι οποίες αποσκοπούν στη ρύθμιση των υφιστάμενων όρων δόμησης, χρήσεων γης, δημοσίων χρήσεων, του δικτύου κίνησης, καθώς και των ελευθέρων χώρων.