Δ017.23 | Mycènes | Futursantèrieurs | Ένα παρελθοντικό μέλλον ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ

Φοιτήτρια: Δήμητρα Πατσιώτη 
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Αικατερίνη Λιάπη 
Σχολή: Πανεπιστήμιο Πατρών, 2023
Περίληψη

Το τοπίο των Μυκηνών, ως πολυδιάστατο σημείο αναφοράς, οδηγεί σε σημαντικές παρατηρήσεις αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του αρχαιολογικού τοπίου και των χωρικών του διαστάσεων. Με μεθοδολογικό εργαλείο τις φαινομενολογικές προσεγγίσεις του χώρου αλλά και την διεπιστημονική διάσταση της μουσικής σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική, στόχος της πρότασης αποτελεί ο επαναπροσδιορισμός του τοπίου των Μυκηνών μέσω της ενσωμάτωσης στοιχείων μουσικής αρμονίας και γραμμικής προοπτικής. Μελετώντας τα γεωγραφικά δεδομένα της περιοχής, παρατηρείται ότι μέρος των Μυκηναϊκών αρχαιολογικών μνημείων είναι εγκαταλελειμμένα και άγνωστα στους περισσότερους. Γι' αυτό το λόγο καθιστάται επιβεβλημένη η επανένταξή τους στον υφιστάμενο αρχαιολογικό χώρο μέσω του σχεδιασμού μιας περιηγητικής πορείας που περνά από όλα τα μυκηναϊκά αρχαιολογικά μνημεία και στοχεύει στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Μυκηνών. Αναβιώνοντας την πολιτιστική κληρονομιά του Μυκηναϊκού τόπου, πηγή έμπνευσης αποτελούν τα θραύσματα μνήμης της «πολυμεσικής» εγκατάστασης του Πολύτοπου των Μυκηνών του Ι. Ξενάκη, και συγκεκριμένα η γραφική παρτιτούρα Mycenae Alpha η οποία αποτέλεσε το βασικό στοιχείο της μουσικής του Μυκηναϊκού Πολύτοπου. Μελετώντας τις χωρικές σχέσεις μεταξύ των επιμέρους τμημάτων αλλά και του συνόλου της γραφικής μουσικής σύνθεσης, ανακαλύπτουμε ότι οι δομές του Mycenae-Alpha συσχετίζονται μέσω της αναλογίας πέμπτης (2/3) και της αναλογίας της χρυσής τομής. Οι αρμονικές αυτές συνθετικές αναλογίες συνδιαμορφώνονται, επαναπροσδιορίζονται και συνθέτουν νέες γεωμετρικές δομές και σχέσεις, μετασχηματίζοντας το αισθητηριακό τοπίο των Μυκηνών.
Για τον λόγο αυτό, στην κλίμακα του Μυκηναϊκού χώρου, η σπειροειδής χωρική χάραξη χρυσής αναλογίας προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα τοπογραφία που ενσωματώνει στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, μουσικής αρμονίας και γραμμικής προοπτικής και δίνει μορφή σε μια περιηγητική πορεία που διασχίζει όλα τα μέρη του αρχαιολογικού χώρου. Η ιστορία της αρχαιότητας και τα θραύσματα μνήμης του Πολύτοπου του Ι.Ξενάκη, ως μία άυλη πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν “πηγή έμπνευσης” και στοχεύουν στην δημιουργία μιας καινούριας αρχιτεκτονικής, της οποίας οι συντεταγμένες εμπλουτίζονται με τη χρυσή τομή και την αναλογία πέμπτης και οργανώνονται γύρω από τον άξονα της σπείρας, ενώ στο κέντρο τους τοποθετούν τη θεατρική μουσική σκηνή. Στην προσπάθεια να εμπλουτίσουμε την οπτική μας εμπειρία, ο ρυθμός, το μέτρο και η αναλογία συνδιαμορφώνουν έναν αισθητηριακά άυλο χώρο, που επιτρέπει την ανθρώπινη διάδραση μέσω της πρόσβασης αλλά και της καθ’ ύψους οπτικής θέασης των αρχαιολογικών ευρημάτων του μυκηναϊκού πολιτισμού. Έτσι, ο αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών ορίζεται μέσα από την σύμπραξη των χωρικών χαράξεων και των αόρατων αναλογιών της γραφικής παρτιτούρας Mycenae Alpha και σαν προβολή του παρελθόντος στο μέλλον, εμπλουτίζεται από μια σειρά εκδηλώσεων πολιτιστικής περιήγησης στον αρχαίο και ένδοξο Μυκηναϊκό κόσμο που αποσκοπεί σε μια εμπλουτισμένη βιωματική εμπειρία αρχιτεκτονικής.


ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

1. Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ
2. ΤΟ ΠΟΛΥΤΟΠΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ MYCENAE ALPHA
4. ΟΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ
5. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ
6. ΤΕΛΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ
7. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
8. ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
9. ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
10. ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ
11. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
12. ΚΟΛΑΖ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ