Δ040.20 | THE TREE OF LIFE CO-HOUSING


Διπλωματική εργασία: THE TREE OF LIFE CO-HOUSING
Φοιτήτριες: Αθανασιάδου Κυριακή (Κορίνα), Σουγκούρογλου Άννα 
Επιβλέποντες: Πολυχρονόπουλος Δημήτρης, Γρηγοριάδου Μαρία, Γκιουζέπας Δημήτρης
Σχολή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2020
Το κτιριακό συγκρότημα "Thetreelifeco-housing", βρίσκεται στην πόλη της Ξάνθης, δίπλα στις όχθες του ποταμού Κόσυνθου. Η περιοχή μελέτης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως στρατηγική τοποθεσία, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην καρδιά της πόλης, ενώ ταυτόχρονα έχει άμεσο διάλογο με την παλιά πόλη της Ξάνθης.
Η αρχική ιδέα για το συγκρότημα μεικτής χρήσης φοιτητών και ηλικιωμένων «γεννήθηκε» ως ανάγκη μια νέας πρότασης «ενεργοποίησης» τόσο των φοιτητών  όσο και των ηλικιωμένων σε μια καθημερινή μορφή συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης.
Οι επιλεγμένες χρήσεις αφορούν τη στέγαση (συλλογική στέγαση με δημόσιο χαρακτήρα), τον πολιτισμό (εργαστήρια, εκθέσεις, συλλογικές δραστηριότητες, κηπουρική) και την εκπαίδευση (βιβλιοθήκη, αίθουσα ανάγνωσης, εργαστήρια, γυμναστήριο).

Εξίσου βασικό μέλημα ήταν ο σεβασμός του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου έχει γίνει μια προσπάθεια να τηρηθούν ορισμένες βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
Το συγκρότημα έχει αναπτυχθεί σε δύο βασικούς άξονες και περιλαμβάνει 41 δωμάτια που έχουν αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα και ανεξάρτητη loft. Οι όγκοι του κτιρίου αναπτύσσονται συνολικά σε τέσσερα επίπεδα: υπόγειο, ισόγειο, Α και Β. Όροφο. Η κεντρική ιδέα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού χαρακτηρίζεται από το διαχωρισμό του κυρίως όγκου σε δύο βασικές ενότητες που αναπτύσσουν διάλογο μεταξύ τους και εν μέσω αυτών απλώνεται ο πυρήνας- καρδιά του συγκροτήματος, δημιουργώντας ένα κομβικό σημείο συνάντησης και κοινωνικοποίησης. Αυτή η πλατεία βρίσκεται στο υπόγειο επίπεδο, ενώ στο ισόγειο υπάρχει ένα δίκτυο διαδρόμων που οδηγεί στο παρατηρητήριο αλλά και σε μικρότερες διαδρομές. Η πλατεία διαμορφώνεται σε υψομετρική υποβάθμιση σε σχέση με τον περιβάλλοντα αστικό χώρο, αλλά ακολουθώντας το τοπικό ανάγλυφο μέσω αναβαθμών και στα δύο μέτωπα. Η δημόσια λειτουργία της ενισχύεται από δημόσιους χώρους συγκέντρωσης. Το δίκτυο διαδρόμων παραλαμβάνει τις ροές των πεζών και των κατοίκων συνεπίπεδα με τον περιβάλλοντα αστικό χώρο, ενισχύοντας τη διάσχιση του όγκου του κτιρίου και τη διασύνδεση με τα περιφερειακά δίκτυα κυκλοφορίας των πεζών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυτική όψη, όπου με την προσθήκη μιας δεύτερης πρόσοψης μπροστά από τον κύριο όγκο προσφέρεται η απαραίτητη σκίαση και προστασία δημιουργώντας ένα παιχνίδι μεταξύ φωτός και σκιάς. Τα μεγάλα ανοίγματα του συγκροτήματος που διαθέτουν οι χώροι των loftτοποθετήθηκαν με προσανατολισμό προς το ποτάμι για απρόσκοπτη θέα. Με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστεί ένα ποσοστό ενεργειακής κάλυψης του συγκροτήματος. Με την απλοποίηση των επιλογών ως προς τα υλικά επενδύσεων επιχειρείται η πρόσδοση ενός ήρεμου και απόλυτα αρμονικού αποτελέσματος, όπου ακόμα και τα υλικά συμβιώνουν με επιτυχία. Η αισθητική προσέγγιση εξωτερικά επιδίωξε να έχει το ίδιο λεξιλόγιο με την εσωτερική προσέγγιση, έτσι ώστε οι χώροι να μπορούν να επικοινωνούν. Η χρήση του ξύλου ως βασικού επενδυτικού στοιχείου σε συνδυασμό με τους γήινους τόνους που επιλέγονται στη διακόσμηση θεωρούνται στοιχεία ικανά για να παρέχουν μια αίσθηση ηρεμίας και ευεξίας.

_________________________________________________


Project title: The tree of life Co-Housing
Students: Athanasiadou Korina (Kyriaki) & Sougkouroglou Anna
Date:  October 2020
Course:  Diploma thesis
Supervisors: Polychronopoulos Dimitris, Grigoriadou Maria, Giouzepas Dimitris
Institution: Department of Architectural Engineering, Democritus University of Thrace (DUTH)

The building complex “The tree life co-housing”, is located in the city of Xanthi, next to the banks of the river Kosinthos. The study area could be characterized as a strategic location, as it is located very close to the heart of the city while at the same time has a direct dialogue with the old town of Xanthi.

The original idea for the student and senior mixed group was “born” as a need for a new proposal in order to “activate” both students and the elderly in a daily form of coexistence and interaction.

The selected uses concern housing (collective housing with public character), culture (workshops, exhibitions, collective activities, gardening) and education (library, reading room, workshops, gym).

Equally  main concern was to respect the environment and thus there has been an effort to adhere to some basic principles of bioclimatic design.

The complex is developed in two main axes and includes 41 rooms which are developed on two levels and independent loft. The building volumes in total are developed in four levels: basement, ground floor, A and B floor. The main idea of the architectural design is characterized by the separation of the main volume into two main units that develop dialogue with each other and between them is spread the core - heart of the complex , creating a focal point of meeting and socialization. This square is located at the basement level while, on the ground floor there is a network of corridors that leads to the observatory but also to shorter routes. The square is formed in altitude degradation in relation to the surrounding urban space, but following the local relief through terraces on both fronts. Its public function is enhanced by public gathering places. The corridor network receives the flows of pedestrians and residents at the level of the surrounding urban space, enhancing the crossing of the building volume and the interconnection with the regional pedestrian traffic networks.

Particular interest has the west elevation, where by adding a second facade in front of the main volume is offered necessary shading and protection by creating a play between light and shadow. The large openings in the loft apartments were placed towards the river for unobstructed view. With the use of photovoltaic systems there has been an effort to ensure some energy coverage for the complex. By simplifying the choices in terms of investment materials, there has been an effort to give a calm and perfectly harmonious result where even the materials coexist successfully. The aesthetic approach externally sought to have the same vocabulary as internally, so that spaces can communicate. The use of wood as a key investment element in combination with the earth tones chosen in the decoration are considered as elements capable of providing a sense of calm and well-being.