ΔΕ003.22 | Twelve Houses, Sorgenfri


Τίτλος: Twelve Houses, Sorgenfri
Τοποθεσία: Malmö, Σουηδία
Αρχιτέκτονες: Förstberg Ling
Κατασκευή: 2022
Twelve houses is a block with town houses in Sorgenfri, the oldest industrial area in Malmö. The neighborhood grew out of old farming areas along the railroad leading south – eight blocks the size of Malmös city centre. Today the area is characterized by its greenery and openness as well as the old industrial buildings made from red brick.

Το Twelve houses είναι ένα συγκρότημα με αστικά σπίτια στο Sorgenfri, την παλαιότερη βιομηχανική περιοχή στο Μάλμε. Η γειτονιά αναπτύχθηκε από παλιές αγροτικές περιοχές κατά μήκος του σιδηροδρόμου που οδηγεί νότια – οκτώ τετράγωνα σε μέγεθος του κέντρου της πόλης Μάλμε. Σήμερα η περιοχή χαρακτηρίζεται από το πράσινο και τον ανοιχτό της χώρο καθώς και από τα παλιά βιομηχανικά κτίρια από κόκκινο τούβλο.
The townhouses are a part of the transformation of a larger city block - finding their place in between a cluster of turn-of-the-century buildings with decorative brickwork and a modernistic tram depot in concrete. The townhouses fit in the industrial scale of Sorgenfri but are also separate entities - like an avenue of trees with intertwined branches.

Τα σπίτια αποτελούν μέρος του μετασχηματισμού ενός μεγαλύτερου οικοδομικού συγκροτήματος - βρίσκοντας τη θέση τους ανάμεσα σε ένα σύμπλεγμα κτιρίων των αρχών του αιώνα με διακοσμητικά τούβλα και ένα μοντερνιστικό αμαξοστάσιο από σκυρόδεμα. Τα σπίτια  ταιριάζουν στη βιομηχανική κλίμακα του Sorgenfri, αλλά είναι επίσης ξεχωριστές οντότητες - σαν μια δεντροστοιχία με πλεγμένα κλαδιά.
The composition of the facades are the same on the front and back of the houses; six openings of the same width covering three levels – aligning vertically and horizontally. The functions of the openings vary – window, garage doors, terrace – and the simple form gets a varied programming. Everyday life turns the rational specific.
The red brickwork with oversized mortar joints covers the cross laminated timber structure. Inwards the wood structure is exposed, joining concrete floors, details made from galvanized steel and doors and windows made out of pine.
The generous width of the individual houses allows for a sequence of spaces around a central bathroom made from larger clay blocks. Next to the main entrance, a larger door allows for the room inside to be used as a garage. The main living areas, partially with a double floor height, open toward a garden, framed by trellises and climbing ivy.. The second floor holds three rooms, with one having an opening towards the ground floor’s double height living space. The top floor contains two rooms as well as two terraces – integrated into the building volume with views framed by brickwork.

Το γενναιόδωρο πλάτος των μεμονωμένων σπιτιών επιτρέπει μια σειρά χώρων γύρω από ένα κεντρικό μπάνιο κατασκευασμένο από μεγαλύτερες πήλινες μονάδες. Δίπλα στην κύρια είσοδο, μια μεγαλύτερη πόρτα επιτρέπει στον εσωτερικό χώρο να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης. Οι κύριοι χώροι καθιστικού, εν μέρει με διπλό ύψος ορόφου, ανοίγουν προς έναν κήπο, πλαισιωμένοι από πέργκολα και αναρριχητικό κισσό.. Ο δεύτερος όροφος φιλοξενεί τρία δωμάτια, με το ένα να ανοίγεται προς το διπλό ύψος του ισογείου. Ο τελευταίος όροφος περιλαμβάνει δύο δωμάτια καθώς και δύο βεράντες – ενσωματωμένες στον όγκο του κτιρίου με θέα που πλαισιώνεται από πλινθοδομή.
Förstberg Ling acted as developer as well as architect for the project that was built after a land allocation competition in 2019. By combining the role as architect, developer and main contractor, Förstberg Ling was able to stay true to the initial vision and idea of the project. The project was completed in 2022.