Δ008.20 | Προτάσεις Πολεοδομικής ανασυγκρότησης για τη διατήρηση και προστασία του ιστορικού κέντρου του Ρεθύμνου


Διπλωματική εργασία: Προτάσεις Πολεοδομικής ανασυγκρότησης για τη διατήρηση και προστασία του ιστορικού κέντρου του Ρεθύμνου
Ομάδα Μελέτης: Τίτα Πολυξένη & Αποστολάκη Χρυσή Υακίνθη
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Διμέλλη Δέσποινα
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 06/05/2020
Σκοπός Διπλωματικής
Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην μελέτη διατήρησης και αναζωογόνησης του ιστορικού πυρήνα της πόλης του Ρεθύμνου ,με την βοήθεια επεμβάσεων στον πολεοδομικό ιστό της. Καθώς ένα ιστορικό κέντρο αποτελεί  την ζωντανή συνέχεια της πόλης που έχει σχεδιαστεί και διαμορφωθεί με το πέρας του χρόνου σε μία πολεοδομική ενότητα, καλείται να καλύψει τις σύγχρονές ανάγκες της. Μέσω της προσπάθειας ανασυγκρότησης του δημοσίουχώρου,τον επανασχεδιασμό των δικτύων και των χρήσεων γης της πόλης,καθώς και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης ,επιδιώκεται η συνολική αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου και η βέλτιστη σύνδεση αυτού με τον σύγχρονο αστικό ιστό. Η πρόταση αποσκοπεί σε έναν βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό με ενεργό ρόλο στη σύγχρονη ζωή αλλά κυρίως με σεβασμό στη μνήμη και την αξία του παρελθόντος.


__________________________________________________________________________


Title of this master’s dissertation
Proposals for the urban planning reorganization, the conservation and the protection of the historic center of Rethymnon.

The purpose of this master’s dissertation
The aim of this master’s dissertation is to present an urban planning proposal,for the development andrevitalization  the historic core of the city of Rethymno. Since a historic center reflects the vivid life of a city as it has been designed and constructed over the years in an urban unity, the proposal seeks  to fulfill its current needs.

Through the re-organization of the public places, the replanning of the systems, networks and land uses, as well as the proper building restrictions ,the proposal aims to achieve the revitalization  of the historic center and tisbest connection to the modern city. Τhis proposal intents to a viable urban planning with an active role in the modern life, but mostly with respect to the memory and the value of the past.