Δ057.21 | Μεθώνης περιήγησις (πρόταση ανάδειξης του κάστρου της Μεθώνης και της ευρύτερης περιοχής)


Διπλωματική: Μεθώνης περιήγησις (πρόταση ανάδειξης του κάστρου της Μεθώνης και της ευρύτερης περιοχής) 
Φοιτητής: Λεβέντης Νικόλαος 
Επιβλέπων: Κουφόπουλος Πέτρος 
Σχολή: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Το γεγονός ότι το κάστρο της Μεθώνης υπήρξε το “μήλο της έριδος” μεταξύ διαφόρων κατακτητών κατά τη διάρκεια των χρόνων, αποδίδει στο μνημείο μία τεράστια ιστορική αξία που πρέπει να διασωθεί, καθώς η πολλαπλή αξία του, ιστορική, αρχαιολογική, αρχιτεκτονική και επιστημονική, το αναγορεύει ως σπουδαίο τεκμήριο της τοπικής μεσαιωνικής ιστορίας αλλά και ως αξιόλογο μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Βασικό ερώτημα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι το πως μπορεί ένα έργο φρουριακής αρχιτεκτονικής να μεταμορφωθεί σε πυρήνα αναψυχής και πολιτισμού. 
Έτσι αντικείμενο αποτελεί η πρόταση μίας ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης στη περιοχή της Μεθώνης με σκοπό τη προστασία και ανάδειξη της καστροπολιτείας της, με τη δημιουργία μίας όασης μέσω της αποκατάστασης του φυσικού τοπίου και στην ενσωμάτωση διαφόρων δραστηριοτήτων. Στόχος είναι η παραγωγή μίας αλληλουχίας ρεαλιστικών εντοπισμένων επεμβάσεων, με βάση κάποιων λειτουργικών προβλημάτων που εντοπίζονται στο ίδιο το κάστρο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτό. 
Θέλοντας να “ενώσουμε” τα τρία βασικά σημεία θέασης μπούρτζι - ακροκαστρία - παραλία Μεθώνης, δημιουργούμε ένα γενικό σχέδιο διάταξης με σκοπό τη δημιουργία ενός ανοιχτού αρχαιολογικού πάρκου, όπου η περιήγηση του επισκέπτη μέσα σε αυτό θα έχει ως στόχο την ενημέρωσή του για την ιστορία και τη μαγεία που κρύβει αυτός ο τόπος. 
Συγκεκριμένα, η μελέτη συνολικής ανάδειξης του κάστρου της Μεθώνης περιλαμβάνει τη δημιουργία χώρων εξυπηρέτησης επισκεπτών που χωροθετούνται εκτός των τειχών και σε άμεση γειτνίαση με τη κεντρική πύλη, το σχεδιασμό και την ένταξη σύγχρονων κατασκευών σε κτίσματα εντός του κάστρου με σκοπό τη δημιουργία εκθεσιακών χώρων και χώρων προβολής, την απαλλοτρίωση ενός μέρους του οικισμού για το σχεδιασμό πάρκου υποδοχής, το οποίο θα ενώνει τη παραλία της Μεθώνης με την ακροκαστρία, δίνοντας έτσι μία μοναδική εμπειρία στον επισκέπτη με το σχεδιασμό ενός παρατηρητηρίου στο σημείο αυτό, καθώς και την απομάκρυνση όλων των αλιευτικών δραστηριοτήτων από το ανατολικό τμήμα της οχύρωσης και τη συγκέντρωση τους στο σημείο της προβλήτας με τη δημιουργία μίας δημοτικής αγοράς και τον επανασχεδιασμό του παραλιακού μετώπου. 
Τέλος στόχο αποτελεί η ένταξη της ιστορικής κατασκευής στη σύγχρονη ζωή. Μια τέτοια φιλοσοφία επέμβασης με απώτερο σκοπό την ανάδειξη είναι συνήθως πιο σημαντική από μία επέμβαση με μόνο σκοπό την αποκατάσταση. __________________________________________________________________________


Project title: Methonis periegesis (proposal to highlight the castle of Methoni and the wider area) 
Typology: Diploma thesis, Student Works 
Students: Leventis Nikolaos 
Supervisor: Koufopoulos Petros 
Institution: School of Architecture, University of Patras 


The fact that the castle of Methoni was the “Golden apple of discord” between various conquerors over the years, gives the monument a huge historical value that must be preserved,since its multiple value, historical, archaeological, architectural and scientific, proclaims it as an important exhibit of local medieval history but also as a remarkable monument of UNESCO world cultural heritage. 

The key question of the present dissertation is how a work of fortress architecture can be transformed into a nucleus of recreation and culture. 

Thus, the object is the proposal of a complete urban regeneration in the area of Methoni in order to protect and highlight its castle city, by creating an oasis through the restoration of the natural landscape and the integration of various activities.The aim is to produce a sequence of realistic localized interventions, based on some functional problems that are located in the castle itself and in the wider area of it. 

Wishing to “unite” the three main viewpoints, that is bourtzi – acrokastria - Methoni beach, we create a general layout plan in order to create an open archaeological park, where the visitors’ tour in it will aim to inform them about the history and the magic that veils this place.

Specifically, the study of the overall development of the castle of Methoni includes the creation of service areas for visitors located outside the walls and in the immediate vicinity of the main gate, the design and integration of modern structures in the buildings inside the castle for the expropriation of a part of the settlement in order to design a reception park, which will connect the beach of Methoni with acrokastria, thus giving a unique experience to the visitor by designing an observatory at this place, as well as the removal of all fishing activities from the eastern part of the fortification and their concentration at the pier with the creation of a municipal market and the redesign of the coastal front. 

Finally, the goal is the integration of historical construction in modern life. Such a philosophy of intervention with the ultimate goal of promotion is usually more important than an operation with the sole purpose of restoration.