Δ056.17 ms2: Μετα_σχηματισμοί κατ’ ανάγκη

Τίτλος : ms2
Υπότιτλος: Μετα_σχηματισμοί κατ’ ανάγκη
Φοιτήτριες: Κίντου Αγγελική, Μπίκου Κωνσταντίνα
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μαρία Βογιατζάκη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ιούνιος 2017

Που αποσκοπούν οι «Μετα_σχηματισμοί κατ’ ανάγκη»

Η διπλωματική με τίτλο «ms2: Μετα_ σχηματισμοί κατ’ ανάγκη» έχει ως θέμα τη δημιουργία μιας δομής καταφυγίου προκειμένου να μπορεί να απαντήσει σε διάφορες καταστάσεις κρίσης, οι οποίες μπορεί να προκληθούν είτε από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως είναι ο σεισμός, η πλημμύρα, το τσουνάμι, είτε από την ανθρώπινη δραστηριότητα.


Καθορισμός βασικών χαρακτηριστικών κατασκευής

Σύμφωνα με στατιστικές μελέτες, τα τελευταία χρόνια πολλές περιοχές έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές από πλημμύρες, καταιγίδες και σεισμούς. Έτσι, ορμώμενοι από μελέτες που προβλέπουν τις καταστροφές των δέκα επόμενων χρόνων επιδιώκουμε το καταφύγιο μας να απευθύνεται στις εξής πέντε καταστροφές: 1)Σεισμός, 2)Πλημμύρα, 3) Τσουνάμι, 4) Τυφώνας, 5) Πόλεμος. Για να επιτευχθεί αυτό εστιάσαμε στα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των καταστροφών προκειμένου να ορίσουμε τις βασικές αρχές της κατασκευής μας. Έτσι, λοιπόν, σα βασικές παραμέτρους στην κατασκευή μας θέτουμε :

1) Την εύκολη και γρήγορη αποθήκευση
2) Την ευκολία στη μετακίνηση ακόμα και σε δύσβατες περιοχές (παράμετρος που μπορεί να λυθεί με πτώση της κατασκευής από αεροπλάνο)
3) Την προσαρμογή στα μορφολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά του τόπου στον οποίο απευθύνεται.
4) Τη δυνατότητα κατοίκησης από 4 έως 5 άτομα
5) Τη δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης στην περίπτωση που κάποιο στοιχείο της κατασκευής σπάσει

και τέλος, όσον αφορά το κατασκευαστικό της μέρος θα πρέπει να είναι μια ελαφριά κατασκευή, της οποίας τόσο η κατασκευαστική δομή όσο και τα στοιχεία πλήρωσης της θα πρέπει να μεταβάλλονται και να προσαρμόζονται προκείμενου να μπορούν να απαντήσουν στις παραπάνω παραμέτρους.


Συστήματα Μέλετης για την ανάπτυξη της δομής

Για να καταλήξουμε στη δομή του καταφυγίου μελετήσαμε αρκετά συστήματα πτυχωτών κατασκευών και ιδιαίτερα τις πτυχωτές άκαμπτες και εύκαμπτες επιφάνειες και τα εκτατικά πλαίσια αμοιβαίας δράσης – «ψαλίδια».


Ιδιαίτερη έμφαση, όμως δώσαμε στο σύστημα και στον τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας του χωροδικτυώματος, για να δημιουργήσουμε μια κλειστή μονάδα κατοίκησης που θα μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες κρίσης.

Το σύστημα του χωροδικτυώματος

Για να συμβεί αυτό αναλύσαμε μια βασική δομή χωροδικτυώματος παρατηρώντας τον τρόπο που αυτή δομείται. Ωστόσο, για να μπορέσει αυτή η δομή να δημιουργήσει βιώσιμες επιφάνειες κατοίκησης θα πρέπει η δομή του χωροδικτυώματος να είναι πολύπλοκη με διαφορετικού μήκους στύλους κάτι που καθιστά την κατασκευή δύσκολα κατασκευάσιμη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για αυτό και θα πρέπει τα δομικά στοιχεία (στύλοι) του χωροδικτυώματος να είναι ίσου μεγέθους. Έτσι, αντιμετωπίζουμε το χωροδικτύωμα σαν ένα σύστημα το οποίο συντίθεται από μια επαναλαμβανόμενη μονάδα.


Κλειστή δομή καταφυγίου

Ωστόσο, πολλαπλασιάζοντας αυτή τη μονάδα δημιουργούνται χώροι πολύ πολύπλοκοι για να βιωθούν. Έτσι, επανεξετάζοντας την αρχική μη ευέλικτη μορφή του χωροδικτυώματος αφαιρέσαμε κάποιους στύλους, οι οποίοι κατά την αφαίρεση τους προσέδωσαν στο σύστημα ελεγχόμενους βαθμούς ελευθερίας με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η κλειστή δομή του m.s2. Το m.s2 προέκυψε έχοντας το χωροδικτύωμα ως αρχική δομή, το οποίο εγγράφεται σε ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Στη συνέχεια ενώσαμε τις τέσσερις ακμές του με το κέντρο του και πακτώσαμε τις δύο διαγώνιους του σχήματος που δημιουργείται καταλήγοντας σε μια κλειστή δομή.


Η δομή αυτή παρόλο που εξωτερικά μπορεί να φαίνεται πολύπλοκη, η εσωτερική της επιφάνεια είναι μια καθαρή επιφάνεια, η οποία μπορεί να πληρωθεί είτε με μία φουσκωτή κατασκευή είτε με ύφασμα προκειμένου να προσαρμόζεται στα εκάστοτε κλιματολογικά χαρακτηριστικά του τόπου.


Τέλος, το m.s2 μπορεί να λειτουργήσει εκτός από αυτόνομη μονάδα για τουλάχιστον 48 ώρες και ως ένας οικισμός προσωρινής κατοίκησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά από ένα πολλαπλασιασμό της αρχικής μονάδας.