Δ059.20 | BUILDING LIFE 3.0 - ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΒΕΚ


Διπλωματική εργασία: BUILDING LIFE 3.0 - ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΒΕΚ
Φοιτητές: Αντώνης Διαβάτης, Στέλλα Αυγερινού
Επιβλέπων: Σπυρίδων Παπαδημητρίου
Σχολή: Α Π Θ, 2020
Η επέμβαση γίνεται στο παλιό εργοστάσιο της ΑΕΒΕΚ στην περιοχή του Μαντουκιού στην Κέρκυρα. Η πρόταση περιλαμβάνει την επαναφορά της χρήσης του εργοστασίου στο κτίριο, ως εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων και ταυτόχρονα, τη δημιουργία ενός πολυλειτουργικού, μεταβαλλόμενου χώρου στο οικόπεδο. Το προϊόν της ανακύκλωσης εκτυπώνεται τρισδιάστατα και δημιουργεί ένα δομικό στοιχείο που λειτουργεί σαν module, το οποίο επεκτείνεται με τη βοήθεια ρομπότ στο οικόπεδο. Τα module αυτά λειτουργούν σαν σκαλωσιά και στηρίζουν τα ευπαθή σημεία του κτιρίου και επιπλέον δημιουργούν τη νέα δομή. Ο τρόπος επέκτασης βασίζεται στην αναπαραγωγή των χαρακτηριστικών της περιοχής του Μαντουκιού. Ο πολυλειτουργικός χώρος θα περιλαμβάνει διάφορες δημόσιες χρήσεις, όπως υπαίθρια αγορά, παροδικές εκθέσεις, πολιτιστικά δρώμενα και ταυτόχρονα θα λειτουργεί ως χώρος αναμονής για το λιμάνι που βρίσκεται απέναντι από το εργοστάσιο. H κατασκευή της νέας δομής πραγματοποιείται σε διάφορες χρονικές φάσεις ανάλογα με τις ανάγκες. Επιπλέον, η δομή έχει δυνατότητες επέκτασης και αλλαγής της μορφής της, ανάλογα με τις χωρικές και λειτουργικές απαιτήσεις.
____________________________________________________________
Thesis: BUILDING LIFE 3.0 - INTERVENTION IN THE OLD FACTORY OF AEBEK
Students: Antonis Diavatis, Stella Avgerinou
Supervisor: Spyridon Papadimitriou
University: Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Engineering, School of Architecture, 2020

The intervention takes place at the old factory of AEBEK in the area of ​​Mantouki in Corfu Island. The proposal includes the restoration of the use of the factory in the building, as a plastic waste recycling plant and simultaneously, the creation of a multifunctional, transformable space on the site. The product of the recycling is printed in 3D and creates a structural element that functions as a module, which is developed on the site by robots. These modules act as scaffolding and support the vulnerable parts of the building and also create the new structure. The way of expansion is based on the reproduction of the characteristics of the Mantouki area. The multifunctional space will include various public uses, such as an outdoor market, temporary exhibitions, cultural events and at the same time will serve as a waiting area for the port opposite the factory. Τhe construction of the new structure is carried out in different time phases, depending on the needs. In addition, the structure has the ability to expand and change its form, depending on spatial and functional requirements.