Δ071.18 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ C (ΑΝΘΡΑΚΑΣ)

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ C (ΑΝΘΡΑΚΑΣ) 
φοιτήτριες: Βασιλέλη Χρυσάνθη - Βράντση Χρυσή
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βογιατζάκη Μαρία                                                                                                 
Περίληψη:

Με αφορμή το πρόσφατο ατύχημα στον κόλπο του Σαρωνικού όπου μόλυνε πολλές ακτές τις Αττικής αλλά και το οικοσύστημα στο σύνολο του υπήρξε ο προβληματισμός ως προς το με ποιον τρόπο η αρχιτεκτονική αξιοποιώντας γνώσεις από άλλα πεδία της επιστήμης θα μπορούσε να προτείνει μία καινοτόμα αντιμετώπιση ενός τέτοιου  οικολογικού προβλήματος βαρύνουσας σημασίας αλλά και σε πιθανά μελλοντικά ατυχήματα.

Σενάριο_ Τοποθετούνται πόλοι έλξης σε καίρια σημεία σε περίπτωση εντοπισμού ποσοστού πετρελαίου σε περιοχές εντός εμβέλειας των πυλώνων ενεργοποιείται η διαδικασία της συσσώρευσης πετρελαίου. 

Διαδικασία_ Drones εντοπίζουν και χαρτογραφούν την πορεία της πετρελαιοκηλίδας και στη συνέχεια διασκορπίζουν ελαιόφιλο υλικό που προσκολλάται στο πετρέλαιο. Οι πυλώνες λειτουργούν ως μαγνητικοί πόλοι και συγκεντρώνουν το νέο μείγμα γύρω τους (μεταφορά μέσω drones). 

Οι πυλώνες με τη βοήθεια των drones εκκρίνουν υλικό (bio-solidifier) το οποίο στερεοποιεί το μείγμα και δημιουργεί solid μορφές γύρω τους μέσω διαδικασίας ύφανσης υλικού έπειτα από αξιολόγηση δεδομένων. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί προοδευτικά συνθήκες που μπορούν να συγκροτήσουν έναν «βιώσιμο» χώρο στην υδάτινη επιφάνεια. Η ενεργοποίηση της δομής γίνεται μόνο έπειτα από τον εντοπισμό πετρελαίου.

Η αυτοοργάνωση του στερεού υλικού γύρω από τους πόλους έλξης διαμορφώνεται υπό την επίδραση του μαγνητικού συστήματος, την διαδικασία πήξης και την σύσταση του αργού (ποιότητα και ποσότητα πετρελαίου). Επομένως, η «λύση» της κατασκευής κινείται γίνεται γύρω από κάποια πιθανά σενάρια που οδηγούν σε μία σειρά χωρικών εκδηλώσεων. Πρόθεση αξιοποίησης του αναπτυσσόμενου πλωτού συστήματος είναι η μελλοντική κατοίκηση του. 
Η χρήση των πλωτών μηχανισμών εξασφαλίζει την εξυγίανση των υδάτων αντιστρέφοντας μία συνθήκη καταστροφής σε  αφετηρία για μία νέα χωρική έκφραση  που θα αναπτύσσεται δυναμικά στον χρόνο.

Μελετώντας την κυκλική πορεία της ύλης αναζητούνται τρόποι εναλλακτικής χρήσης και επαναξιοποίησης της. Οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών (μικροάλγη) που εναλλακτικά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως Bio-gas άλλα και να παράξουν νέα bio-products. project title: PROJECT C (CARBON)  
students: Vasileli Chrysanthi - Vrantsi Chrysi
Supervisor: Voyatzaki Maria


Abstract:
On account of the recent oil spill accident in the Saronic Gulf, where many coasts of Attica have been polluted, there has been a reflection on how architecture with the contribution of other fields of science could propose an innovative approach to such an environmental problem of major importance regarding possible future accidents
Scenario _Traction poles are located at critical points in the event of a percentage of oil being spotted in areas within the range of the pylons, the process of oil accumulation is triggered.
Procedure_ Drones identify and map the oil spill and then disperse oil-bound oil-bearing material. The pylons function as magnetic poles and collect the new blend material around them (transport through drones).
Pylons with the help of drones secrete material (bio-solidifier) which solidifies the mixture and creates solid forms around them using a weaving process after data evaluation. This process creates progressively conditions that can form a "viable" space on the water surface. The activation of the structure only occurs after oil detection.
The self-organization of the solid material around the poles is formed through the magnetic system, the coagulation process and the formation of crude oil (quality and quantity of oil). Thus, the construction evolves around some possible scenarios, which lead to a series of spatial events. The intention of exploiting the developing floating system is its future habitation.
The use of floating mechanisms ensures water purification by reversing a catastrophe at the beginning for a new spatial expression that will develop dynamically as time goes by.
Studying the cycle of matter ways of alternative use and reuse of petroleum can be explored. These conditions help the development of microalgae that could alternatively be used as bio-gas and produce new bio-products.