Δ006.21 | Rotunda’s Superblock [4 0 o 6 3’, 2 2 o 9 5’], εφαρμογή στρατηγικών tactical urbanism στην περιοχή της Ροτόντας Θεσσαλονίκης


Διπλωματική Εργασία: Rotunda’s Superblock [4 0 o 6 3’, 2 2 o 9 5’], εφαρμογή στρατηγικών tactical urbanism στην περιοχή της Ροτόντας Θεσσαλονίκης
Φοιτήτρια: Όλγα Στρογγυλού
Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Σακαντάμης
Σχολή: ΑΠΘ, 2021


    Επιλογή τοποθεσίας


Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ενεργοποίηση των αδόμητων χώρων, οι οποίοι προέκυψαν μέσα από μία εκτενή έρευνα και μελέτη γύρω από οικοδομικά τετράγωνα στην περιοχής της Ροτόντας Θεσσαλονίκης, μέσω πρακτικών “tactical urbanism”, δημιουργώντας ένα “superblock”.


    Η περιοχή της Ροτόντας


Το πρώτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την  ανάλυση της περιοχής μελέτης που ξεκινά με μία ιστορική αναδρομή, η οποία υλοποιήθηκε μέσω της παρατήρησης ιστορικών χαρτών της πόλης, την καταγραφή των αλλαγών που υπέστη ο αστικός χώρος κατά τον 20ο αι., την σύγκριση ιστορικών φωτογραφιών με την τωρινή εικόνα της περιοχής και τέλος, την αξιολόγηση των αστικών αναπλάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Έπειτα, ακολούθησε η καταγραφή των στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης. Τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά και τα τοπόσημα αποτυπώθηκαν σε ανάλογους χάρτες, οι οποίοι συμπληρώθηκαν από την κατασκευή προπλάσματος σε κλίμακα 1/1000, ενώ αναλύθηκαν και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής.


    Φωτογραφίες της περιοχής σήμερα


Σε μία πρώτη προσπάθεια εστίασης στην περιοχή ενδιαφέροντος, δημιουργήθηκαν χάρτες με τις χρήσεις γης των ισογείων, την στάθμευση και τον αστικό φωτισμό. Επιπλέον, παρουσιάστηκε η μελέτη ηλιασμού και τα κλιματικά δεδομένα του σημείου επιλογής. Ορίζοντας την περιοχή επέμβασης, εντοπίστηκαν ορισμένα αστικά κενά και σημαντικοί κόμβοι στους δρόμους που επιλέχθηκαν, χαρακτηριστικά των οποίων αναλύθηκαν μέσω τομών σε αυτούς. Όλα τα παραπάνω στοιχεία που συλλέχθηκαν παρουσιάστηκαν μέσω ανάλυσης τύπου S.W.O.T.


    Χάρτες ανάλυσης της περιοχής | Τοπόσημα


Στο δεύτερο μέρος και με βάση τις πληροφορίες που προέκυψαν, οργανώθηκε η στρατηγική της πρότασης επέμβασης. Πριν από το βήμα αυτό, μελετήθηκε η έννοια του “superblock”, καθώς και διάφορες τακτικές και στοιχεία “tacticalurbanism”. Έτσι, διαμορφώθηκαν και τέθηκαν ορισμένες αρχές και προθέσεις της πρότασης, σε κοινωνικό και σχεδιαστικό επίπεδο αντίστοιχα.


    Χάρτες ανάλυσης περιοχής | Οδικό δίκτυο και κυκλοφορία


Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, παρουσιάζεται η τελική πρόταση της αστικής σύνθεσης. Το συνολικό σχέδιο (masterplan) περιλαμβάνει όλες τις συνθετικές-σχεδιαστικές λύσεις και τα στοιχεία αστικού εξοπλισμού. Επιπλέον, αναλύθηκε το σενάριο με βάση το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί, να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη πρόταση. Τέλος, οργανώθηκε ένας κατάλογος με όλες τις λεπτομέρειες και την τελική εικόνα όλων των στοιχείων αστικού εξοπλισμού, ενώ η συνολικά η πρόταση παρουσιάζεται μέσω φωτορεαλιστικών απεικονίσεων.

Μέσω της παρούσας εργασίας, δίνεται το έναυσμα για την ανάδειξη μίας ομορφότερης και  βιώσιμης  πτυχής της ελληνικής πόλης, μέσω απλών αλλά και ουσιαστικών αλλαγών.


    Πρόπλασμα υφιστάμενης κατάστασης σε κλίμακα 1/1000


    Εστίαση στην περιοχή ενδιαφέροντος


    Μελέτη ηλιασμού περιοχής


    Τομές σε σημαντικούς δρόμους και κόμβους 


    Αρχές και προθέσεις    Masterplan


    Σενάριο πρότασης


    Στοιχεία αστικού εξοπλισμού


    Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις της πρότασης


    Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις της πρότασης

____________________________________________________________________________


Diploma thesis: Rotunda’s Superblock [4 0 o 6 3’, 2 2 o 9 5’], implementation of tactical urbanism strategies in the area of Rotunda in Thessaloniki
Student: Olga Strongylou
Supervisor: Κ. Sakantamis
University: Aristotle University of Thessaloniki, School of Architecture, 2021

Abstract
The main object of this thesis is the activation of unstructured spaces, that came up through an extensive research and study on building blocks around the area of Rotunda in the city of Thessaloniki, by implementing practices of “tactical urbanism” and creating a “superblock”.

The first part includes the site analysis, which begins with a historical analysis that was implemented through observation of historical maps of the city, change records of urban space during the 20th century, comparison of old photographs and current pictures of the area and the evaluation of urban reconstructions that have taken place. Afterwards, the observation of the existing situation of the area follows. The urban features and landmarks were reflected on maps, which were supplemented by the construction of a model on a scale of 1/1000, while the social characteristics of the area were studied.

Focusing on the area of interest, maps of land use of the ground floors, parking spaces and urban lighting were created. In addition, a sun study and the climatic data of the selected point were presented. Defining the area of intervention, a number of urban voids and important street nodes were identified and some characteristics of those were analyzed through street sections. All of the collected data was presented through a S.W.O.T. analysis diagram.

According to the information above, in the second part of the thesis, a strategy of the proposed intervention was organized. The concept of “superblock” and various practices and characteristics of “tactical urbanism” were studied. Thus, certain principles and intentions of the proposal were formed and set on social and designing level.

In the third part, the final proposal of this urban synthesis is presented. The masterplan includes all the synthetic-designing solutions and elements of urban equipment. In addition, the scenario of how this proposal can be created, designed and implemented was analyzed.

Finally, a list of all the details and the final image of all the elements of urban equipment was organized, while the overall picture of the proposal is presented through illustrations.

The aim of this paper is to highlight a more approachable and sustainable aspect of this Greek city, through simple changes.